zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jak prawidłowo złożyć wniosek o raty w ZUS

Drugą, obok odroczenia terminu płatności, ulgą w opłacaniu składek, stosowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest rozłożenie należności na raty. Ulga ta w swojej konstrukcji jest bardzo podobna do ratalnej spłaty zaciągniętego kredytu, jakim w tej sytuacji są nieopłacone należności z tytułu składek.
  
Jeżeli zatem płatnik ma zaległe zobowiązania z tytułu składek, może ubiegać się o udzielenie ulgi w postaci układu ratalnego. Ta forma ulgi stosowana jest zatem tylko do tych należności, które w chwili składania wniosku stanowią już zaległość. Należy pamiętać, że ulgą mogą być objęte zaległe składki jedynie w części finansowanej przez płatnika, pomniejszone o tzw. kwotę uzupełnienia (0,81 proc. podstawy wymiaru składek). Tylko w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ulgą mogą być objęte pełne kwoty składek, ponieważ w tej sytuacji nie mamy do czynienia z podziałem na składki w części finansowanej przez ubezpieczonych i płatnika, mimo że w deklaracji rozliczeniowej podział ten jest wykazywany.
  
W numerze 23 „Fiskusa” z 2004 r. zaprezentowaliśmy zasady odraczania terminów płatności składek ZUS. Poniżej przedstawiamy, co należy zrobić, aby prawidłowo złożyć wniosek o raty.
  
KROK 1
Jak powinien wyglądać wzór wniosku o raty
Decyzja w sprawie rozłożenia należności na raty podejmowana jest na wniosek płatnika. Podobnie jak w przypadku odroczenia terminu płatności, tak i w tym przypadku przepisy prawa nie wprowadzają wzorów wniosków ani nie określają dokumentów, jakie mają być złożone przez płatnika ubiegającego się o tę ulgę. W tych sprawach można posłużyć się przygotowanym przez Zakład wzorem wniosku. Oczywiście złożenie wniosku w innej formie niż opracowany przez Zakład nie ma żadnego wpływu na podjęte w sprawie rozstrzygnięcie, jednak skorzystanie ze wzoru może okazać się pomocne nie tylko dla ZUS, ale także dla samego przedsiębiorcy, gdyż we wzorze wskazano, jakie dane powinien zawierać wniosek.
  
KROK2
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku
Wykaz dokumentów, jakie ubiegający się o ulgę przedsiębiorca powinien przedłożyć, zależy od formy organizacyjnej oraz rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i ewidencję podatkową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązane będą do przedłożenia takich dokumentów, jak:
 •  deklaracja PIT-5,
 •  deklaracja roczna za ubiegły rok podatkowy,
 •  księga przychodów i rozchodów (do wglądu),
 •  informacja o posiadanych nieruchomościach i ruchomościach.
Osoby (w szczególności osoby prawne) prowadzące księgi rachunkowe zostaną wezwane do przedłożenia:
 •  wyciągu z KRS (jeśli podmiot podlega takiemu wpisowi),
 •  sprawozdania F01 za ostatnie 12 miesięcy,
 •  bilansu za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta (o ile podlega on takiemu badaniu),
 •  informacji o posiadanych nieruchomościach i ruchomościach,
 •  sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Powyższe dokumenty stanowią podstawę do oceny możliwości finansowych dłużnika, co jest niezbędne dla podjęcia decyzji w sprawie udzielenia ulgi i określenia wysokości poszczególnych rat. Należy jednak pamiętać, że przedstawione wyliczenie ma charakter przykładowy i w konkretnej sytuacji płatnik może być wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów określających jego sytuację finansową.
  
KROK3
Do kogo należy złożyć wniosek
Wnioski o udzielenie układu ratalnego rozpatrywane są na szczeblu inspektoratu, oddziału i centrali ZUS. O tym, która z wymienionych jednostek Zakładu będzie rozpatrywała sprawę, decyduje wysokość należności, które mają być objęte ulgą. Decyzje w jednostkach podejmowane są na podstawie opinii komisji powołanych do rozpatrywania wniosków o udzielenie ulg. Dopiero po zaopiniowaniu wniosku przez komisję opiniującą podejmowana jest decyzja w sprawie udzielenia ulgi. W zależności od wielkości zadłużenia oraz okresu realizacji ulgi decyzję w tej sprawie podejmuje:
1) kierownik inspektoratu – może rozkładać należności z tytułu składek na raty, gdy okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy, a należność główna podlegająca rozłożeniu na raty nie przekracza kwoty:
a) 100 000 zł – dla należności z tytułu składek powstałych do 31 grudnia 1998 r.,
b) 50 000 zł – dla należności z tytułu składek powstałych od 1 stycznia 1999 r.;
2) dyrektor oddziału – może rozkładać należności z tytułu składek na raty, gdy okres spłaty nie przekracza 60 miesięcy, a należność główna podlegająca rozłożeniu na raty nie przekracza kwoty:
a) 5 000 000 zł – dla należności z tytułu składek powstałych do 31 grudnia 1998 r.,
b) 3 000 000 zł – dla należności z tytułu składek powstałych od 1 stycznia 1999 r.
Gdy należność główna z tytułu składek nie przekracza kwoty 5000 zł, dyrektor oddziału może rozkładać należności z tytułu składek na raty bez względu na okres, w którym rozłożona na raty należność będzie spłacana;
3) dyrektor departamentu w Centrali ZUS – może rozkładać należności z tytułu składek na raty, gdy okres spłaty nie przekracza 72 miesięcy, a należność główna podlegająca rozłożeniu na raty nie przekracza kwoty:
a) 10 000 000 zł – dla należności z tytułu składek powstałych do 31 grudnia 1998 r.,
b) 5 000 000 zł – dla należności z tytułu składek powstałych od 1 stycznia 1999 r.
4) członek zarządu ZUS – może rozkładać należności z tytułu składek na raty na okres spłaty nieprzekraczający 84 miesięcy, niezależnie od wysokości kwoty należności głównej podlegającej rozłożeniu na raty.
  
KROK 4
Od czego zaleŻy przyznanie ulgi
Udzielenie ulgi w postaci rat oraz określenie czasu jej trwania są uzależnione przede wszystkim od dwóch czynników:
 •  stanu finansów ubezpieczeń społecznych,
 •  możliwości płatniczych dłużnika.
O ile pierwszy z tych czynników jest niezależny od płatnika, o tyle drugi musi być przez niego wykazany poprzez załączenie do wniosku stosownych dokumentów, o których była już mowa. Chodzi bowiem o to, że okres, na jaki zawierana jest umowa, powinien być dostosowany do możliwości płatniczych dłużnika oraz powinien zapewniać odpowiednie wpływy funduszy. Dlatego płatnik, który ubiega się o ulgę, powinien realnie oceniać swoje możliwości finansowe. Kwestia ta ma istotne znaczenie także dla ustalenia wysokości rat. Z uwagi bowiem na sezonowy charakter działalności płatnika bądź ze względów ekonomicznych istnieje możliwość zróżnicowania wysokości poszczególnych rat, a także ich zwiększania w kolejnych miesiącach czy latach. Ma to istotne znaczenie, ponieważ w pierwszym okresie realizacji ulgi płatnik może nie posiadać odpowiednich środków, jednak wdrożone działania naprawcze pozwolą na poprawę sytuacji finansowej płatnika w kolejnych okresach realizacji ulgi. Ustalenie tzw. rat progresywnych pozwoli przedsiębiorcy na właściwe zaplanowanie wydatków, tak aby realizacja układu ratalnego nie prowadziła do ograniczania podstawowej działalności na rzecz obsługi zadłużenia.
  
Wystąpienie płatnika z wnioskiem o układ ratalny powinno mieć na celu zawarcie umowy, nie powinno być natomiast wybiegiem, który ma opóźnić inne działania dyscyplinujące ze strony ZUS, takie jak choćby wdrożenie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli bowiem ze względu na celowe działania dłużnika nie nastąpi zawarcie umowy lub dojdzie do jej rozwiązania, wymierzona zostanie dodatkowa opłata, o ile wcześniej w stosunku do tych należności nie była ona wymierzona. Opłata ta nie będzie jednak naliczona, gdy powyższe okoliczności wynikają z trudnej sytuacji finansowej dłużnika i jego realnych możliwości spłaty zadłużenia.
  
Wysokość rat
W razie pozytywnej oceny wniosku złożonego przez płatnika i wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności zawierana jest umowa. Płatność pierwszej raty wyznaczana jest nie później niż w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Przy ratalnej spłacie należności z tytułu składek do każdej raty zostanie naliczona opłata prolongacyjna na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.).
  
PRZYKŁAD
Płatnik zalega ze składkami za sierpień 2004 r. w wysokości 1500 zł (ustawowy termin płatności
to 15 września 2004 r.). W dniu 11 października 2004 r. zwrócił się o rozłożenie zaległych składek na 2 raty płatne 15 listopada 2004 r. i 15 grudnia 2004 r. W tym okresie odsetki za zwłokę wynosiły 16 proc. w stosunku rocznym.
I rata – 750 zł płatne do 15 listopada 2004 r.,
II rata – 750 zł płatne do 15 grudnia 2004 r.
Wysokość opłaty prolongacyjnej ustalona zostanie według wzoru:
opłata                kwota zaległej składki x liczba dni x stawka odsetek x 0,5
prolongacyjna =                          365 x 100
gdzie:
kwota zaległej składki – wysokość należności (składki),
liczba dni – liczba dni, o jaką odroczony zostanie termin płatności,
stawka odsetek – wysokość odsetek obowiązująca w dniu udzielenia ulgi.
Wartości stałe nieulegające zmianie:
365 – liczba dni w roku,
0,5 – wartość stała (połowa odsetek),
100 – wartość stała.
A zatem wysokość rat wyniesie odpowiednio:
I RATA
Kwota zaległej składki – 750 zł.
Wyliczenie odsetek za zwłokę od 16 września 2004 r. do 11 października 2004 r.
750 x 26 x 16 = 8,54 = 8,6
  365 x 100
Wyliczenie opłaty prolongacyjnej:
750 x 35 x 16 x 0,5 = 5,75 = 5,6
       365 x 100
Do zapłaty:
750+ 8,6 + 5,6=764,2
II RATA
Kwota zaległej składki – 750 zł.
Wyliczenie odsetek za zwłokę od 16 września 2004 r. do 11 października 2004 r.
750 x 26 x 16 = 8,54= 8,6
   365 x 100
Wyliczenie opłaty prolongacyjnej:
750 x 65 x 16 x 0,5 = 10,68=10,7 
   365 x 100
Do zapłaty:
750+8,6+10,7= 769,3
 
Ponieważ raz ustalona opłata prolongacyjna nie podlega przeliczeniu, określony w umowie okres spłaty i liczba rat nie podlegają zmianie. Nie może być zatem mowy o wydłużeniu lub skróceniu okresu realizacji ulgi. Każda taka sytuacja, tj. gdy płatnik chce skrócić lub wydłużyć okres spłaty, spowoduje rozwiązanie dotychczasowej umowy, przeliczenie odsetek od niespłaconej części zadłużenia i ponowne zawarcie umowy. A to pociągnie za sobą wzrost wysokości zadłużenia.
Jeżeli płatnik ureguluje należną ratę po określonym w umowie terminie lub w terminie, lecz w zaniżonej wysokości, wówczas zgodnie z przepisami ordynacji wpłata ta zostanie rozliczona na należność główną i należne od niej odsetki liczone od ustawowego terminu płatności do dnia zapłaty włącznie. W tej sytuacji nie jest naliczana opłata prolongacyjna.
 
KROK 6
Konsekwencje rozłożenia na raty zalełych należności
Przede wszystkim należności objęte układem ratalnym tracą charakter zaległości. Są one w dalszym ciągu zadłużeniem, jednak nie wymagalnym, o ile oczywiście płatnik realizuje postanowienia umowy. Oznacza to, że płatnik z chwilą zawarcia umowy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu. Dzięki temu płatnik uzyskuje możliwość uczestniczenia w przetargach publicznych.
Należy także pamiętać, że zawarcie umowy o ratalnej spłacie zaległych należności zawiesza także bieg terminu przedawnienia. A zatem w razie rozwiązania umowy przy obliczaniu terminu przedawnienia nie uwzględnia się okresu obowiązywania umowy. Innymi słowy, okres przedawnienia wydłuża się o ten czas, w którym obowiązywała umowa.
  
KROK 7
Kiedy ZUS może rozwiązać umowę o raty
Jeżeli płatnik nie opłaci dwóch kolejnych rat, opłaci je w zaniżonej wysokości lub gdy kwota zaległych rat przekroczy wartość dwóch kolejnych rat, umowa o ratalnej spłacie zadłużenia zostanie rozwiązana. Rozwiązanie umowy nastąpi także w razie niewywiązywania się płatnika z obowiązku opłacania składek bieżących przez okres dłuższy niż 14 dni od ustawowego terminu płatności. Jeżeli jednak działania te spowodowane są względami gospodarczymi (lub z uwagi na inne ważne powody), dyrektor oddziału ZUS może, na wniosek płatnika, utrzymać ulgę w mocy pod warunkiem uregulowania należności wynikających z nieopłaconych rat lub nieopłaconych w terminie składek bieżących, wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi na zasadach określonych w ordynacji podatkowej, do dnia wpłaty włącznie.
MIROSŁAW ŁABANOWSKI
  
Wzór wniosku o rozłożenie należności na raty
                                            
.................................................       .
(nazwa firmy/imię i nazwisko           
miejscowość, data)
..............................................
(adres płatnika,
NKP płatnika,          
NIP płatnika,
REGON/PKD płatnika,
PESEL płatnika)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w
...............................................
................................................
(adres)
WNIOSEK O UKŁAD RATALNY *
1. Zwracam się z wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres ............................... w kwocie ..............          zł (słownie ............................................. zł).
Uzasadnienie wniosku
Przyczyny** 
        
Możliwości płatnicze wnioskodawcy (oraz proponowane formy zabezpieczenia należności)***
        
        
Proponowane warunki spłaty zadłużenia
        
        
Oświadczam, iż wszystkie informacje zawarte we wniosku i załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym.
...............................................
(podpis wnioskodawcy)
* W przypadku osób trzecich w rozumieniu ordynacji podatkowej oraz następców prawnych – możliwości oraz warunki spłaty zadłużenia dotyczą tych dłużników.
** Przyczyny powstania zadłużenia oraz ewentualnie wymagalne zobowiązania wobec innych wierzycieli, np. zobowiązania wobec urzędów skarbowych, banków z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń, itp.; kwoty i dokonane formy zabezpieczeń tych kwot wobec innych wierzycieli.
*** Możliwości płatnicze dłużnika, np.: wysokość dochodów w rodzinie płatnika składek, liczba członków rodziny utrzymujących się z ww. dochodów, posiadane nieruchomości oraz wartościowe elementy majątku ruchomego (samochód, maszyny, sprzęt audio-wideo – z określeniem marki, roku produkcji i przybliżonej wartości) – co pozwoli na ustalenie, czy zachodzą przesłanki rozłożenia należności na raty, określone w art. 29 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny