zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Ogrodzenie jako środek trwały

Nieruchomość (pojedynczy budynek), na której prowadzę działalność gospodarczą, otoczyłem siatką (bez podmurówki). Ogrodzenie to chcę wprowadzić do środków trwałych. Jaki będzie miało symbol w Klasyfikacji Środków Trwałych i według jakich stawek powinno być amortyzowane? Czy od omawianego ogrodzenia należy płacić podatek od nieruchomości?

WYJAŚNIENIA
W sprawie zaklasyfikowania ogrodzenia należy sięgnąć do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Zgodnie z uwagami szczegółowymi do grupy pierwszej (budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego) granicę budynku stanowią:
- zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyższego stropu,
- posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach niepodpiwniczonych.
W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej granice między poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeżeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana, to granica pomiędzy budynkami przebiega przez jej środek.
Granice instalacji należących do wyposażenia budynku stanowią w zależności od rodzaju instalacji np.:
- mufy,
- studzienki rewizyjne,
- zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych itp.
Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe, oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wchodzą również tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie. Obiekty pomocnicze obsługujące więcej niż jeden budynek należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Podobne zapisy figurują w uwagach szczegółowych do grup 3 i 4 KŚT:
- grupa 3 KŚT - kotły i maszyny energetyczne: „w skład poszczególnego obiektu oprócz właściwego agregatu wchodzą: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz wyposażenie specjalistyczne”,
- grupa 4 KŚT - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: „w skład poszczególnych obiektów oprócz właściwej maszyny, urządzenia, aparatu, zespołu, agregatu wchodzą fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia i obudowy ochronne oraz normalne wyposażenie należące do obiektu. W skład poszczególnych obiektów wchodzi również wyposażenie dodatkowe i specjalne związane na stałe z danym obiektem”.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Co do zasady ogrodzenie powinno mieć taki sam symbol KŚT jak obiekt, który otacza (ogradza).

Właściwa stawka amortyzacji dla ogrodzenia wynosiłaby więc odpowiednio:
- 1,5 proc. dla budynków mieszkalnych oraz
- 2,5 proc. dla budynków niemieszkalnych.
Gdyby otaczało ono kilka obiektów, należałoby zakwalifikować je do grupy 291 KŚT - obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Byłoby wtedy amortyzowane według stawki 4,5 proc.
Przechodząc do drugiej kwestii, należy zauważyć, że podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:
- dla gruntów - powierzchnia,
- dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Jeśli budowla lub jej część związana z prowadzeniem działalności gospodarczej jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, wówczas w razie jej przejęcia przez właściciela do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli natomiast od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.
Skoro więc ogrodzenie wchodzi w skład budynku, podatek od nieruchomości płacony od tego budynku powinien zawierać w sobie podatek od ogrodzenia. Należy jednak podkreślić, że ogrodzenie samo w sobie nie jest opodatkowane podatkiem od nieruchomości, a jedynie jako składnik budynku.

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI

PODSTAWA PRAWNA
art. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.); zał. nr 1 do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.).


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny