zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

W kwietniu odbyła się w naszej firmie kontrola podatkowa. W jej wyniku została wydana decyzja stwierdzająca zaległość w podatku VAT (10 000 zł + odsetki). Ponieważ nie posiadamy wolnych środków finansowych, którymi moglibyśmy spłacić tę zaległość, chcielibyśmy wystąpić o jej umorzenie. Co powinniśmy zrobić? Czy można wnieść o wstrzymanie wykonania takiej decyzji?

Kiedy można wystąpić o umorzenie zaległości?
Jak podkreślił NSA w wyroku z 7 stycznia 2000 r. (sygn. akt I SA/Lu 1589/98), istnienie zaległości, której wniosek dotyczy, musi być niewątpliwe. Zatem jeżeli w Państwa sytuacji zgadzacie się z decyzją pokontrolną, to ustalenie zaległości podatkowej przez urząd skarbowy stanowi o istnieniu takiej zaległości.
Umorzenie zaległości podatkowej może nastąpić z urzędu lub na wniosek. Umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika jest możliwe, jeżeli zachodzi:
- ważny interes podatnika, lub
- ważny interes publiczny.
Jeżeli przesłanki te zostaną spełnione, umorzenie zaległości może nastąpić w całości lub w części. Umorzone mogą zostać również odsetki od zaległości.
Ocena istnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego powinna być dokonywana w oparciu o kryteria zobiektyzowane, zgodne z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości, gdzie wysoką rangę mają między innymi życie i zdrowie ludzkie, a także możliwość zarobkowania w celu zdobycia środków na utrzymanie własne i swojej rodziny. W orzecznictwie sądowym istnieją rozbieżności, czy zaistniała trudna sytuacja podatnika mogła być spowodowana jego działaniami. I tak, przykładowo w wyroku WSA z 25 czerwca 2003 r. (sygn. akt III SA 3118/01), sąd stwierdził, iż „Uzasadnienie decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej powinno szczegółowo wskazywać przyczyny, dla których organ instytucji tej nie zastosował pomimo wystąpienia szczególnych okoliczności. Ocena istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości podatkowej powinna być dokonana według stanu z chwili rozstrzygnięcia, a zdarzenia wcześniejsze mają znaczenie drugorzędne. Stan finansowy i majątkowy dłużnika może stanowić samoistną przesłankę umorzenia zaległości podatkowej”. Natomiast w wyroku z 24 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I SA/Ka 498/00) NSA orzekł, iż „Umorzenie zaległości podatkowej będzie uzasadnione jedynie w takich przypadkach, na które podatnik nie może mieć wpływu i które są niezależne od sposobu jego postępowania”. Podobnie w wyroku z 31 stycznia 2003 r. (sygn. akt I SA/Łd 746/01): „Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, o których mowa w art. 67 ordynacji podatkowej, uzasadnione jest jedynie w takich wypadkach, które spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu i które są niezależne od sposobu jego postępowania. Skoro bowiem umorzenie zaległości podatkowej jest instytucją nadzwyczajną, a zasadą jest płacenie podatków, to przypadki, wskazane w art. 67 ordynacji podatkowej, powinny posiadać tę samą cechę. Nie można z umorzenia zaległości (odsetek od nich) czynić powszechnie stosowanego środka prowadzącego do zwolnienia od zapłaty podatku. Podkreślenia wymaga, iż nawet w wypadku zaistnienia przypadków uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może, lecz nie musi umorzyć należnych kwot”. W związku z istniejącymi rozbieżnościami w tym zakresie warto jest we wniosku wskazać na brak winy zaistniałej, trudnej sytuacji, jednakże nie uznawać tego za przesłankę warunkującą umorzenie zaległości podatkowej.

Ustawodawca nie stworzył wzoru wniosku o umorzenie zaległości podatkowych. We wniosku takim powinny znaleźć się następujące dane:
- oznaczenie wnioskodawcy (NIP, adres),
- oznaczenie adresata (naczelnika właściwego urzędu skarbowego),
- wskazanie, że wniosek dotyczy umorzenia zaległości podatkowych,
- uzasadnienie, czyli wskazanie przyczyn zaistniałej sytuacji (w większości przypadków będzie nim analiza naszej sytuacji ekonomicznej),
- podpis,
- załączniki (przykładowo: kserokopie rozliczeń rocznych, wykaz majątku ruchomego).

Decyzja organu skarbowego
Organ skarbowy podejmuje decyzję na podstawie uznania, co nie oznacza jednak dowolności. Decyzja organu skarbowego powinna być oparta na zgromadzonych materiałach dowodowych. Okoliczność ta stanowi przedmiot sądowej kontroli legalności decyzji uznaniowych, podejmowanych przez organy podatkowe (zob. także wyrok NSA z 13 października 2000 r., sygn. akt III SA 3416/99).

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej nie podlega opłacie skarbowej. Wynika to z załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - Część I, czwarta kolumna, pkt 14. Na podstawie tego przepisu opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej. Zatem zwolnienie to ma zastosowanie wobec umorzenia dokonywanego na podstawie art. 67 ordynacji podatkowej.

WZÓR
Warszawa, 23 maja 2005 r.
Marianna Mazurek
Ul. Iksińska 30
00-027 Warszawa
NIP 111-1111-11-11
Naczelnik I Urzędu Skarbowego
w Warszawie
Ul. Właściwa 10
00-100 Warszawa
Dotyczy sprawy: nr decyzji urzędu skarbowego

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Na podstawie art. 67 § 1 i 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zwracam się o umorzenie zaległości podatkowej, ustalonej decyzją Urzędu Skarbowego z 19 maja 2005 r. (nr ….. ) o zaniżeniu podatku należnego w kwocie 10 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z odsetkami.
Ponadto do czasu rozstrzygnięcia tego wniosku wnoszę o wstrzymanie wykonania wyżej wymienionej decyzji.

UZASADNIENIE
19 maja 2005 r. Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Warszawie wydał decyzję ustalającą zaległość podatkową w wysokości 10 000 zł wraz z odsetkami. Obecnie moja sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Jestem samotną matką, działalność gospodarczą - salon piękności i zakład fryzjerski - prowadzę od 7 lat. W marcu br. w salonie wybuchł pożar i uległam poparzeniu. Przebywałam w dwóch szpitalach. Zatrudniam trzech pracowników, którzy obecnie przebywają na urlopie wypoczynkowym. Mój stan zdrowie uległ poprawie i mam zamiar od 1 czerwca powrócić do pracy. Jednak wydatki poniesione na leczenie i brak zarobków przez okres 3 miesięcy spowodowały, iż musiałam zaciągnąć pożyczkę. Zapłata tak wysokiego zobowiązania spowoduje niemożność ponownego otwarcia zakładu oraz nie pozwoli mi na utrzymanie dzieci i siebie.
W związku z tym, moim zdaniem, spełniam przesłanki określone w art. 67 ordynacji podatkowej zarówno dotyczące ważnego interesu podatnika - zapłata zobowiązania podatkowego pozbawi mnie i dzieci środków do życia, jak i ważnego interesu publicznego - zapłata zobowiązania uniemożliwi mi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, a co za tym idzie - likwidację stanowisk pracy.

Marianna Mazurek
Załączniki:
- protokół z pożaru
- dokumentacja związana z leczeniem oraz okresem niemożności wykonywania działalności (zaświadczenia lekarskie),
- rachunki związane z leczeniem

Otrzymują
1x adresat
1x aa

MONIKA BONIE

PODSTAWA PRAWNA

art. 67 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz