zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7

Podstawowym obowiązkiem podatnika jest samoobliczanie podatku, składanie deklaracji podatkowych oraz zapłata podatku na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach. W publikacji przedstawiamy informacje o podstawowej deklaracji podatku od towarów i usług - VAT-7.

OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI VAT-7
Bezwzględny obowiązek samoobliczenia podatku i złożenia deklaracji za każdy
kolejny okres rozliczeniowy
Zasada samoobliczenia podatku w deklaracji, a także domniemanie prawdziwości i rzetelności złożonej deklaracji, czyli zgodności z rzeczywistością, polegają na tym, że przyjmuje się:
- zobowiązanie podatkowe,
- kwotę zwrotu różnicy podatku,
- kwotę zwrotu podatku naliczonego,
- kwotę różnicy podatku do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym
- w wysokości wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.
Oznacza to, że podatnicy są zobowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych VAT zasadniczo za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
Od zasady tej są istotne wyjątki, dotyczące zarówno samego podatnika, jak i terminu złożenia przez niego deklaracji. Wyjątki - to deklaracje podatkowe składane przez:
1) małych podatników,
2) podatników zwolnionych od podatku oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku, którym przysługuje zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego,
3) podatników, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę 10 000 euro oraz którzy skorzystali z możliwości opodatkowania tych czynności mimo nieosiągnięcia ww. obrotu (chodzi tu oczywiście o podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami),
4) podatników będących usługobiorcami usług z importu, tj. świadczonych przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju,
5) nabywających towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik niemający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju,
6) podmioty dokonujące jedynie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu,
7) podmioty zagraniczne świadczące usługi elektroniczne.

Obowiązek składania deklaracji kwartalnych przez małych podatników i rolników ryczałtowych
Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, oraz rolnicy ryczałtowi dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze zwolnione od podatku, którzy zrezygnowali z tego zwolnienia, wykonujący wyłącznie te czynności, mogą również składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa.
Mali podatnicy oraz rolnicy ryczałtowi mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.
Mali podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, a także nierozliczający się metodą kasową, tracą prawo do składania deklaracji podatkowej za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie limitu obrotu rocznego określonego dla małego podatnika (art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Obowiązek składania deklaracji przez podatników zwolnionych od podatku, którym przysługuje zwrot podatku
Obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo od podatku (chodzi tu o drobnych przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 10 000 euro) oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku.
Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy podatnikom tym przysługuje zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego. Chodzi tu na przykład o podatników wykonujących poza granicami kraju usługi, które są wyłączone z opodatkowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że chociaż w samym przepisie mówi się o podatnikach zwolnionych od podatku, to skoro przepis odwołuje się również do podatników, którym przysługuje zwrot podatku na podstawie art. 87 ustawy, a tam właśnie jest mowa o podatnikach wykonujących usługi poza granicami kraju - siłą rzeczy przepis ten obejmuje również tych podatników.

KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI LUB ZŁOŻENIA DEKLARACJI Z BŁĘDAMI
W razie stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę:
1) zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej - organ określa wysokość należnego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania,
2) różnicy podatku do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy albo kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej - organ określa kwotę różnicy lub kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zawyżenia,
3) zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego i ją otrzymał, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego - organ określa kwotę zobowiązania w prawidłowej wysokości (jednocześnie określając kwotę zwrotu w wysokości 0) oraz ustala dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zawyżenia różnicy lub zwrotu oraz 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania.
Sankcję VAT organ podatkowy ustala także wtedy, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji organ określa wysokość należnego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania.
Sankcji VAT nie stosuje się w dwóch przypadkach:
- jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania - w przypadku gdy zaniżenie zobowiązania lub zawyżenie kwoty różnicy podatku czy kwoty zwrotu podatku naliczonego wiąże się z nieujęciem podatku należnego w rozliczeniu za dany okres z tytułu dostawy lub świadczenia usługi, od których podatek należny został ujęty w poprzednim okresie rozliczeniowym.

TECHNICZNE ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI W PRZYPADKU DOKONYWANIA WYŁĄCZNIE ZAKUPÓW, A JEDNOCZEŚNIE BRAKU CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
Obowiązujący od 1 maja 2004 r. wzór deklaracji VAT-7 sprawia podatnikom kłopoty wtedy, gdy w danym okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja, podatnik nie wykonuje żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu. We wzorze tym brakuje bowiem rubryk, w których podatnik wykazywałby wyłącznie zakup towarów i usług, których nie rozlicza w danym okresie rozliczeniowym, gdyż brakuje mu podstawowego elementu tego rozliczenia, a mianowicie podatku należnego. W obowiązujących „Objaśnieniach do deklaracji” (w przeciwieństwie do wcześniejszych, sprzed 1 maja 2004 r.) brakuje też wskazówek o narastającym w takim przypadku wykazywaniu wartości zakupów oraz podatku naliczonego, a także o tym, że nie należy wówczas wypełniać odpowiednich rubryk w części „Podatek naliczony - do odliczenia”.
Obecnie rozliczeniu podatku naliczonego zostało poświęcone w „Objaśnieniach do deklaracji” tylko jedno zdanie: „W tej części wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w art. 86-93 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja”.
W odniesieniu do deklaracji VAT-7 powstaje zatem pytanie: Gdzie należy wpisać zakupy towarów i usług, które nie podlegają rozliczeniu w bieżącym okresie rozliczeniowym (a być może także nie zostały rozliczone w poprzednich okresach)?
Jeśli obecnie zasadą jest, że deklarację VAT-7 podatnik powinien zawsze bezwzględnie złożyć za każdy kolejny okres rozliczeniowy, musi to uczynić, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym dokonał jakiejkolwiek sprzedaży lub jakichkolwiek zakupów. Musi ją złożyć nawet wówczas, gdy zawiesi działalność gospodarczą czy też ma określoną przerwę w tej działalności (planowaną lub nieplanowaną), a także gdy dokonuje wyłącznie zakupów lub wyłącznie sprzedaży. Sposób wypełnienia deklaracji VAT-7 przez podatnika, który w okresie rozliczeniowym, za który składa deklarację, nie wykonał żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu, nie jest określony w „Objaśnieniach do deklaracji”. Sposób ten określa art. 86 ust. 19 ustawy. Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18 (tj. wyznaczonym ustawowo do dokonania odliczenia podatku naliczonego - przypis autora), podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy”.
Przeniesienie kwoty podatku naliczonego za dany okres do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy, w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy deklaracja, podatnik nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu, oznacza wykazanie kwot podatku naliczonego narastająco w tym właśnie następnym okresie rozliczeniowym (poz. 42 i 44 deklaracji). Podatnik powinien także narastająco, czyli z miesiąca na miesiąc lub z kwartału na kwartał, wykazać kwoty zakupów (poz. 41 i 43 deklaracji).
Nie ma także w tym przypadku (przy dokonywaniu zakupów i jednoczesnym braku w danym okresie rozliczeniowym czynności podlegających opodatkowaniu) prawnego uzasadnienia wypełnianie następujących rubryk:
poz. 47 - Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia,
poz. 52 - Nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym,
poz. 55 - Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

BŁĘDNIE ROZLICZONY I ZADEKLAROWANY PODATEK NALEŻNY NA PRZYKŁADZIE DOSTAW MEDIÓW
Zgodnie z zasadą (od której ustawa przewiduje liczne wyjątki) obowiązek podatkowy od wykonanych czynności (dostawy towarów i świadczenia usług) powstaje z reguły w momencie dokonania tej sprzedaży (wydania towaru lub wykonania usługi) lub jej fakturowania. Jednak ważny może być także np. moment zapłaty należności wynikających z otrzymanych faktur - jako jeden z licznych wyjątków od ww. zasady - dotyczący małych podatników lub moment upływu terminu płatności dotyczący sprzedaży tzw. mediów, czyli:
1) energii elektrycznej i cieplnej,
2) gazu przewodowego,
3) usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
4) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych.
Podatnik, który sprzedaje wymienione towary i usługi, jest zobowiązany do wykazania podatku należnego z faktur dokumentujących tę sprzedaż w miesiącu, w którym przypada określony w umowie termin płatności należności, jeżeli został określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tego tytułu. Wynika to wprost z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy.
Przepisy te oznaczają, że w ogóle nie jest istotny ani fakt dostawy towarów i usług, ani fakt zapłaty należności z faktur za ww. media, i to zarówno przed upływem terminu płatności, jak i po upływie tego terminu. Obowiązek podatkowy jest bowiem oparty, z istoty rzeczy, na innych podstawach, a mianowicie na ustalonym w umowie terminie płatności należności. Liczy się tu tylko i wyłącznie formalna data wskazana w umowie, a także na fakturze, określająca termin płatności należności, czyli data, w której należność jest wymagalna, a nie data, w której należność jest już wpłacona i zrealizowana.
Zatem to wyłącznie termin płatności należności wskazany w fakturze ma znaczenie prawne i konstytuuje obowiązek podatkowy za dostawę mediów, a nie fakt zapłaty należności, czyli rzeczywistego i faktycznego przelania środków pieniężnych, i to niezależnie od tego, w jakim terminie zapłata zostanie dokonana. Termin płatności należności jest bowiem zupełnie czymś innym niż sam fakt zapłaty należności. Trzeba je rozróżniać, ponieważ tylko z terminem płatności należności związany jest obowiązek podatkowy od dostawy mediów, a nie z samym faktem zapłaty należności za te media lub na przykład z samym faktem dostawy mediów (jak by było, gdyby dostaw tych nie objął szczególny moment powstania obowiązku podatkowego).
Jednocześnie ten sam miesiąc, który jest ważny dla obowiązku podatkowego od dostaw mediów, czyli w którym przypada termin płatności określony w umowie (fakturze), jest także wskazany jako moment (okres rozliczeniowy: miesiąc lub kwartał) odliczenia podatku naliczonego przy tego rodzaju nabyciu. Jednak bez względu na to, czy podatnik ostatecznie otrzyma zapłatę za media oraz czy stanie się to przed terminem płatności, czy po tym terminie, czy też w ogóle nie otrzyma zapłaty należności z faktur za media - w każdym z tych przypadków zarówno obowiązek podatkowy po stronie dostawcy, jak i prawo do odliczenia podatku naliczonego po stronie nabywcy powstaną zawsze w miesiącu wskazanym w tej fakturze (umowie) jako termin płatności.
Jeżeli jednak podatnik wykaże w niewłaściwym miesiącu podatek należny od dostaw mediów (np. uczyni to w momencie dostawy lub w momencie zapłaty, a nie w momencie upływu terminu płatności), aby naprawić ten błąd i zmienić termin wykazania w deklaracji podatkowej należnego VAT, powinien złożyć dwie korekty deklaracji VAT-7. Jedną - zmniejszającą, za miesiąc, w którym dokonał niewłaściwego zadeklarowania podatku należnego. Drugą - zwiększającą, za miesiąc, w którym nie zadeklarował podatku należnego, choć powinien.
Za ten błąd nie będą podatnikowi groziły sankcje podatkowe tylko wtedy, gdy podatek należny zostanie wykazany w terminie wcześniejszym, niż powinien być wykazany. Tylko więc gdy błąd prowadzi do powstania zaległości podatkowej, podatnikowi będą groziły określone sankcje.
Reasumując, z zasygnalizowanych problemów wynika, że brak szczegółowych objaśnień do deklaracji prowadzi często do nieprawidłowego ich wypełniania. Dlatego należałoby zaapelować do prawodawcy (w tym przypadku Ministra Finansów), aby wydał bardziej szczegółowe objaśnienia do deklaracji. Uchroniłoby to podatników od wielu błędów, a w konsekwencji sankcji podatkowych.

JERZY SOKOŁOWSKI


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja