zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Doradca podatkowy pełnomocnikiem

W postępowaniu przed każdym sądem dobrze jest korzystać z profesjonalnej pomocy, zwłaszcza gdy przedmiotem sporu są podatki.

Na mocy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi doradca podatkowy może być pełnomocnikiem podatnika. Jednak jako pełnomocnik może występować tylko w sprawach podatkowych. W innych sprawach, np. celnych, budownictwa, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej oraz stosują środki określone w ww. ustawie.

SKARGA
Doradca podatkowy jako profesjonalny pełnomocnik w imieniu podatnika sporządza skargę na ostateczną decyzję organu podatkowego.

SKARGA
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa istotne elementy skargi:
– wskazanie zaskarżonej decyzji
– oznaczenie organu, który wydał decyzję ostateczną
– określenie naruszenia przepisu prawnego lub naruszenia interesu prawnego.

Ponadto skarga musi odpowiadać formie pisma procesowego (art. 45–49 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) i zawierać wnioski stron, oznaczenie sądu, oznaczenie przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma (np. skarga), osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony, wymienienie załączników. Na podstawie mojego dotychczasowego doświadczenia jako pełnomocnika procesowego mogę stwierdzić, że należy sporządzać skargi ściśle odpowiadające przepisom prawa. Sądy bardzo dokładnie analizują bowiem składane skargi, a sędziowie sprawozdawcy, omawiając je, bardzo często zwracają uwagę na braki formalne. Jeśli skarga zawiera błąd merytoryczny, bardzo często bywa oddalana. Profesjonalny pełnomocnik nie może sobie jednak pozwolić na błędy merytoryczne czy formalne skargi.
Bardzo ważnym, a może najważniejszym elementem skargi jest wykazanie naruszenia prawa. Doradca podatkowy, wskazując w skardze naruszenie prawa, podaje konkretny przepis ustawy podatkowej. Musi też wykazać, że został on naruszony albo przez błędną jego wykładnię, albo niewłaściwe zastosowanie. Wskazując na podstawę naruszenia niewłaściwego zastosowania przepisu ustawy, należy określić, jaki przepis powinien być zastosowany. Zarzut naruszenia prawa powinien być szczególnie uwypuklony.
W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny, który podlega lub nie przepisowi ustawy podatkowej. Ponadto należy w miarę możności wskazać orzecznictwo Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wojewódzkich sądów administracyjnych. Naruszenie prawa podatkowego należy traktować jako najważniejszy element skargi.

PODATNIKU, NIE PRZEGAP TERMINU
Niezwykle ważnym elementem jest termin wniesienia skargi. Termin ten wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia decyzji podatkowej. Wniesienie skargi po upływie terminu powoduje jej odrzucenie. Doradca podatkowy nie może dopuścić do odrzucenia skargi z powodu upływu terminu.

WYCIĄGAJ WNIOSKI
W skardze obok wniosków, które mają powszechne zastosowanie, takie jak uchylenie decyzji, w całości lub części, względnie jej zmiana, należy wnioskować o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej. Jak wiadomo, decyzja podatkowa podlega wykonaniu z chwilą jej wydania. Tylko w postępowaniu podatkowym organ podatkowy może wstrzymać jej wykonanie. Organy podatkowe niezbyt chętnie wstrzymują wykonanie decyzji podatkowych. Na powyższą okoliczność doradcy podatkowi muszą być wyczuleni, bowiem najlepiej znają sytuację majątkową swojego klienta. Dlatego też powinni, z obowiązku zawodowego i rzetelnej obrony interesów swojego klienta, wnioskować o wstrzymanie decyzji podatkowej. W zaledwie kilkuletniej praktyce występowania doradców podatkowych przed sądami administracyjnymi wnioski o wstrzymywanie decyzji podatkowych nie są jeszcze zbyt powszechne.
Od skargi należy wnieść opłatę. Niewniesienie opłaty powoduje odrzucenie skargi i tym samym decyzja podatkowa staje się prawomocna.

ROZPRAWA
Jeśli skarga nie zawiera uchybień formalnych lub jeśli uchybienia te zostaną uzupełnione w terminie, wojewódzki sąd administracyjny wyznacza termin rozprawy i termin posiedzenia. Obowiązkiem doradcy podatkowego jest uczestnictwo w posiedzeniach sądu.
Sędzia sprawozdawca przedstawia na podstawie akt zwięzły stan sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów skargi (art. 106 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Po złożeniu sprawozdania sąd wzywa uczestników do złożenia wyjaśnień oraz zgłoszenia wniosków i żądań. Ponadto strony procesowe mają prawo do wskazania podstaw prawnych uzasadniających ich żądania i wnioski. Ważne jest np. przytoczenie orzecznictwa. Trzeba jednak podkreślić, że sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Pamiętając o tym, doradca podatkowy powinien ze szczególną starannością przygotować skargę. Jedynym dowodem, jaki może przeprowadzić sąd administracyjny, jest dowód z dokumentów. Dowód ten jest przeprowadzany tylko wtedy, gdy przyczyni się do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie (art. 106 § 3). Z powyższego dowodu sądy administracyjne korzystają jednak niezwykle rzadko. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i wysłuchaniu stron przewodniczący zamyka postępowanie i sąd przystępuje do wyrokowania. Przebieg narady nad wyrokiem jest tajny. Po naradzie sąd ogłasza wyrok. W wyroku orzeka w przedmiocie konkretnej sprawy. Nie jest on związany z zarzutami i wnioskami skargi, a także powołaną w skardze podstawą prawną. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku sąd sporządza uzasadnienie. Stronom, w tym i pełnomocnikom, doręcza się wyrok wraz z uzasadnieniem.
Wyrok doręcza się w wypadku oddalenia skargi na wniosek strony lub pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia, w sytuacji oddalenia skargi, pełnomocnik powinien zgłosić do sądu w terminie 7 dni.

KASACJA
Od niekorzystnego dla strony wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego może być wniesiona skarga kasacyjna. Doradca podatkowy jest wymieniony wśród uprawnionych do wniesienia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną możemy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem. Instytucja skargi kasacyjnej jest określona w art. 174 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Powyższe przesłanki kasacyjne powinny być opisane w skardze kasacyjnej w sposób wysoce profesjonalny. W szczególny sposób należy je opisać w uzasadnieniu; zwłaszcza gdy skarga kasacyjna oparta jest na przesłance naruszenia prawa materialnego, nie wystarczy opisać samego faktu naruszenia prawa, ale również na czym to naruszenie polegało. Ponadto, jak wynika z praktyki postępowania kasacyjnego, należy zacytować orzecznictwo sądów, w tym NSA, a w szczególności Sądu Najwyższego. Jak wynika z przepisów prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał wyrok.
Właściwy do rozpatrzenia skargi kasacyjnej jest Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd ten związany jest granicami skargi, a nie przedmiotem sprawy, jak wynika to z przepisów regulujących postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. A zatem doradca podatkowy, sporządzając skargę kasacyjną, powinien brać pod uwagę procedury i praktykę postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, o których to problemach już wspomniano. Z praktyki postępowania kasacyjnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wynika, że sąd ten w sposób bardzo rygorystyczny bada skargę. Z powodu braków formalnych może skargę kasacyjną odrzucić, uwzględnić w całości lub w części bądź przekazać do ponownego rozpoznania przez wojewódzki sąd administracyjny. Skarga kasacyjna może zostać również oddalona. Z oddaleniem skargi kasacyjnej mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy skarżący nie potrafi w sposób profesjonalny uzasadnić przesłanek kasacyjnych. Moim zdaniem doradca podatkowy, znający doskonale prawo podatkowe oraz praktykę organów podatkowych, potrafi skargę kasacyjną sporządzić w sposób profesjonalny.

ZAŻALENIE
W sądownictwie administracyjnym, podobnie jak w sądownictwie powszechnym, istnieje instytucja zażalenia. Prawo do złożenia zażalenia określone jest w art.194 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powyższy przepis ustawy enumeratywnie wymienia przypadki postanowień, na które przysługuje zażalenie. Najczęściej spotykane w praktyce sprawy, gdzie uczestnicy postępowania się żalą, to wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia itd. W prawie podatkowym najczęściej chodzi o odmowę wstrzymania wykonania decyzji podatkowej. Innym przypadkiem występującym w praktyce jest zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów. Zażalenie powinno odpowiadać wymogom pisma procesowego. Wnosi się je w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

MOŻNA MEDIOWAĆ
Postępowanie przed sądami administracyjnymi przewiduje dwie ważne instytucje, tj. postępowanie mediacyjne i postępowanie uproszczone. Postępowanie mediacyjne wszczynane jest na wniosek skarżącego, względnie organu podatkowego (jeśli chodzi o sprawy podatkowe).
Na podstawie ustaleń postępowania mediacyjnego sąd może zmienić zaskarżoną decyzję lub podjąć inną czynność. Jeśli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, spór podlega rozpoznaniu przez sąd.

dr Andrzej Cieślak
Autor jest ekspertem prawa podatkowego i finansowego

Podstawa prawna
art. 1–17, art. 25–198 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz. 1270 ze zm.)ELEMENTY KASACJI
Skarga kasacyjna powinna wykazać:
– naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
– naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik postępowania.


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz