zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKA



BAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Straty w towarze

Sławomir Dziudzik
doradca podatkowy

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej niemożliwe jest uniknięcie strat w towarze - z powodu uszkodzenia, zabrudzenia czy też przeterminowania. Straty takie muszą zostać zaprotokołowane i ujęte w księdze przychodów i rozchodów i co do tego nie ma wątpliwości. Różnice zdań wśród specjalistów pojawiają się dopiero, gdy trzeba określić sposób dokonania tych zapisów.

Powstałe w towarach straty niekoniecznie muszą być spowodowane zdarzeniami losowymi, mogą wynikać również z ich naturalnych właściwości. Towary takie mogą ulec zabrudzeniu, zanieczyszczeniu itp., albo po prostu mogą ulec przeterminowaniu. Mamy wtedy do czynienia z naturalnymi ubytkami. Towary, do jakości których istnieją zastrzeżenia, należy wycofać z prowadzonej działalności.

Dokumentowanie strat w towarze

Ujęcie księgowe wycofania towarów uszkodzonych mechanicznie, zabrudzonych czy też przeterminowanych, słowem - nienadających się do dalszej odprzedaży, jest niezwykle kontrowersyjnym tematem wśród doradców i księgowych. Wiadomo, że w przypadku, kiedy nastąpi zniszczenie zakupionego towaru, nie ma szans, aby został on sprzedany.

Przedsiębiorca staje przed dylematem: co z tym fantem zrobić, jak postąpić, aby być w zgodzie z przepisami? Rozwiązanie, wprawdzie tylko częściowe, nasuwa się samo - należy sporządzić protokół, w którym wyszczególniony zostanie towar, podana cena poszczególnych asortymentów i cała wartość wycofanego z obrotu towaru. Dokładnie tak samo należy postąpić w przypadku przeterminowania towaru, jego zepsucia się czy też zniszczenia wskutek nieumyślnego działania.

WAŻNE
Sporządzenie protokołu dotyczącego towarów wycofanych z działalności to tylko część koniecznych czynności, które w takiej sytuacji musi wykonać przedsiębiorca. Zdarzenie takie powinno bowiem zostać dodatkowo odpowiednio zaewidencjonowane w księgach przychodów i rozchodów.

Dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumentujących powyższe zdarzenia wzbudza największe rozbieżności wśród doradców i księgowych. Niektórzy spośród nich twierdzą, że wartość towaru wyszczególnionego w protokole należy wystornować (wyksięgować ze znakiem "-") z kol. 10, a następnie zaksięgować w koszty w kolumnie 14 nazywając to "zmianą charakteru kosztów". Inni, do których i ja należę, twierdzą, że nie ma potrzeby wyksięgowania z zakupu i zaksięgowania w koszty.

Wartość wynikającą z protokołu należy tylko zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 17 (co do tego wszyscy są zgodni). Wartość straconego towaru nie ma żadnego wpływu na rozliczenie dochodu, a sam protokół jest prawidłową informacją dla organów podatkowych o fakcie powstania straty.

Na co wpływa sposób księgowania strat

Takie zaewidencjonowanie straty pozwala na właściwe rozliczenie różnic remanentowych dotyczących ilości czy wagi poszczególnych asortymentów towarów. W przyszłości, na koniec roku podatkowego, prawidłowo wykonane działania będą miały następujący przebieg: remanent początkowy + zakupy - sprzedaż - - straty = remanent końcowy

Przy okazji zamknięcia księgi sprawdzamy naszą działalność, porównujemy narzuty i rentowność firmy ze wskaźnikami, z którymi mieliśmy do czynienia na bieżąco, w trakcie roku podatkowego. Rentowność firmy to nic innego, jak procentowy udział dochodu w przychodzie. Oznacza to, że sposób księgowania wartości wynikającej z protokołu strat nie będzie miał żadnego wpływu na rentowność firmy. Zobaczmy zatem, jak wyglądać będzie obliczony narzut.

Narzutem jest procentowy udział różnicy między wartością sprzedaży a wartością zakupu towaru w wartości zakupionego towaru. Zobaczmy też, jak wygląda to na przykładach liczbowych. Załóżmy, że wartość zakupionego od początku roku towaru wynosi 200 000 zł, wartość sprzedaży - 250 000 zł, wartość protokołu strat - 10 000 zł. W przypadku postępowania zgodnego z pierwszym sposobem ewidencjonowania protokołu strat, wartość zakupionego towaru pomniejszamy o wartość protokołu, czyli:

Czy ta różnica w obliczonych narzutach może mieć jakieś znaczenie? Pomijając konieczność tłumaczenia się kontrolującym z tak wysokiego narzutu, musimy wziąć również pod uwagę, że wypacza to obraz działalności naszej firmy, wprowadza niepotrzebny zamęt i wątpliwości u prowadzącego działalność.

Wróćmy jeszcze do drugiego sposobu ewidencjonowania strat w towarze. Przypomnijmy wzór na obliczenie remanentu końcowego:

remanent początkowy + zakupy - sprzedaż - - straty = remanent końcowy

Po jego przekształceniu otrzymamy:

remanent początkowy + zakupy - sprzedaż = = remanent końcowy + straty

Co oznacza to w praktyce? Otóż oznacza to, że mamy cały czas pod kontrolą wartość remanentu końcowego - wystarczy tylko do wartości spisu z natury dodać wartość wszystkich protokołów strat i obraz tego, co powinniśmy mieć "na stanie", jest gotowy.

Podstawa prawna
  •  rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia



Zapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz