zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Aktualności

Niższe stawki vat jeszcze przez trzy lata

4 grudnia br. ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej (ECOFIN) postanowili, że pięć nowych krajów członkowskich, w tym Polska, będzie mogło do 2010 r. stosować preferencyjne stawki VAT na niektóre towary i usługi. Polska zachowała prawo do zerowego VAT na książki i czasopisma specjalistyczne, preferencyjnych stawek 3-proc. na nieprzetworzone artykuły rolne oraz 7-proc. w gastronomii, budownictwie mieszkaniowym i remontach (ale poza materiałami budowlanymi). Z propozycją przedłużenia okresów przejściowych do końca 2010 r. wystąpiła sama Komisja Europejska, uznając, że do tego czasu kraje członkowskie muszą dojść do porozumienia w sprawie kompleksowej reformy systemu VAT w Unii Europejskiej.

Odsetki od zaległości podatkowych w górę

12 grudnia br. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP nr 92, poz. 1009). Działając na podstawie art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej, minister ogłosił, że poczynając od 29 listopada 2007 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wzrasta do 13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Odliczenie VAT bez potwierdzenia odbioru korekty

11 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w zakresie uzależniającym prawo do obniżenia obrotu w przypadku wystawienia faktury korygującej od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury. Jak stwierdzili sędziowie, wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatnika-nabywcę może w pewnych sytuacjach uniemożliwić obniżenie przez podatnika-sprzedawcę podatku należnego ze względu na okoliczności od niego niezależne. Będzie tak w przypadku zmiany adresu bądź siedziby przez podatnika-nabywcę, nieodbierania przez niego korespondencji itp.

Zaskarżony przepis, wprowadzając dodatkowy warunek materialnoprawny, od którego zależy możliwość odliczenia podatku, modyfikuje na niekorzyść podatnika podstawę opodatkowania ze względu na okoliczności, na które podatnik-sprzedawca nie ma wpływu. Przepis ten nie formułuje wyłącznie porządkowej powinności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Posiadanie potwierdzenia stanowi podstawę do odliczenia podatku. Paragraf 16 ust. 4 rozporządzenia określa zatem jeden z istotnych elementów stanu podatkowego, co - zgodnie z konstytucją - jest zastrzeżone dla materii ustawowej.

Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z konstytucją stwarza możliwość ustanowienia nowych przepisów, zapewniających kontrolę prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę zakres ingerencji w prawa podatnika, jaki będzie się wiązał z przyjętym mechanizmem kontrolnym, należałoby rozważyć celowość przeniesienia tych uregulowań do ustawy. Kwestionowany przepis utraci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (sygn. akt U 6/06).

Czy wzrośnie próg dla prowadzących księgi

Jak zapowiedziało Ministerstwo Gospodarki, wkrótce wzrośnie limit przychodów, po którego przekroczeniu podmioty gospodarcze są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych - z obecnej równowartości 800 000 euro do 1 200 000 euro. Z 800 000 do 1 200 000 euro zostanie podniesiony próg rocznego przychodu netto, powyżej którego przedsiębiorca musi prowadzić pełną księgowość - zapowiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Deklarację tę z zadowoleniem przyjęli właściciele firm.

Podwyższenie progu przejścia na księgi rachunkowe ma umożliwić nowelizacja ustawy o rachunkowości. Wprawdzie ministerstwo zapowiedziało szybką pracę nad projektem, nie wiadomo jednak, czy zmianę uda się wprowadzić na tyle szybko, by mogła zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Zapowiedź wprowadzenia zmian pozytywnie oceniła już Konfederacja Pracodawców Polskich. Według niej zmiana z pewnością będzie miała pozytywny wpływ na rozwój małej przedsiębiorczości.

SN o tym, co jest siłż wyższą

Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność za przewożony towar również w przypadku, gdy zostanie on skradziony w wyniku tzw. kradzieży na policjanta. Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 13 grudnia 2007 r., utrata przesyłki na skutek rozboju połączonego z zatrzymaniem samochodu ciężarowego pod pozorem policyjnej kontroli drogowej nie jest wynikiem działania siły wyższej w rozumieniu art. 65 ust. 2 zdanie pierwsze in fine ustawy z 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (sygn. akt III CZP 100/07).

Gdy organ podatkowy

przekroczy wyznaczony ustawĄ termin zwrotu podatku Zgodnie z art. 78 §. 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty podatku podlegają oprocentowaniu, jeśli urząd nie zwróci podatku w określonym terminie. Jeżeli więc organ nie zwrócił akcyzy w terminie, podatek powinien być zwrócony wraz z oprocentowaniem, licząc od dnia upływu tego terminu.

Kampania informacyjna ministerstwa

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej cztery nowe broszury informacyjne. Pierwsza z nich szczegółowo przedstawia nowe zasady (obowiązujące od 1 lipca br.) występowania o pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Ministerstwo przypomina, jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o interpretację, co dokładnie powinien zawierać wniosek oraz jaką należy wnieść opłatę.

Ponadto został przedstawiony zasięg terytorialny czterech izb skarbowych upoważnionych przez ministra do wydawania interpretacji w jego imieniu, podano także ich adresy i numery rachunków bankowych. Druga broszura przypomina podatnikom o ich podstawowych prawach i obowiązkach związanych z relacjami z fiskusem. Sięgając zaś po dwie kolejne, podatnicy dowiedzą się, jakie obowiązki w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym na zasadach ogólnych wiążą się z likwidacją działalności oraz mogą poznać zasady ustalania wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (więcej: www.mf.gov.pl).

Minister nie daje urlopu na Wigilię

Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w obowiązującym stanie prawnym minister nie jest upoważniony do wydania aktu prawnego, który gwarantowałby wszystkim pracownikom krótszy czas pracy w dniu 24 grudnia (w Wigilię). Czas pracy jest regulowany przepisami ustawy - Kodeks pracy oraz innych ustaw, minister nie może więc zobowiązać pracodawców, aby czas pracy w Wigilię wynosił tylko 4 godziny.

Natomiast pracodawcy, stosując zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, mogą wyznaczyć jako dzień wolny od pracy każdy dzień tygodnia. Zatem takim dniem może być także w 2007 r. 24 grudnia, przypadający w poniedziałek. Ponadto pracodawca może samodzielnie podjąć decyzję w kwestii usprawiedliwienia nieobecności pracowników przez część dnia pracy, na przykład zwolnienia ich w danym dniu z obowiązku wykonywania pracy po godz. 12.00, jednak w takim przypadku pracownicy nie mogą utracić wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Jak wynika z praktyki, ten sposób skracania czasu pracy pracowników jest już przez pracodawców stosowany, zwłaszcza 24 grudnia.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny