zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu - Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze, z 3 grudnia 2007 r., sygn. PD-I-415/146/07

Podatnik jest osobą fizyczną, która zamierza w przyszłości podjąć działalność gospodarczą, a prowizje i opłaty bankowe ponoszone w związku z działalnością gospodarczą uznawać za koszt uzyskania przychodu i zapisywać je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych, sporządzanych tylko w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płytce CD, bez drukowania dokumentów. Wymóg oznaczenia dowodu numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonywanymi na jego podstawie zamierza spełnić, nadając plikowi PDF (zawierającemu dowód opłaty bankowej) odpowiednią nazwę i zapisując go na płytce CD, w sposób uniemożliwiający zmianę zawartości i nazwy pliku.

Pytanie podatnika

Czy prowizje i opłaty bankowe ponoszone w związku z działalnością gospodarczą można uznać za koszt uzyskania przychodu i zapisywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych sporządzanych tylko w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płycie CD, bez drukowania dokumentów?

Stanowisko urzędu

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz warunki, jakim powinny odpowiadać dowody będące podstawą zapisów w księdze, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm., dalej: rozporządzenie).

W myśl § 26 rozporządzenia zapisy w księdze dotyczące wydatków są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16. Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. dowody wymienione w § 13 rozporządzenia, potwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej wymogi określone w punktach a-d, oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Zgodnie z § 13 pkt 4 rozporządzenia za dowody księgowe uważa się również dowody opłat pocztowych i bankowych. W przedmiotowej sprawie znaczenie ma § 13 pkt 4 rozporządzenia, uznający za dowód księgowy - dowód opłaty bankowej. Za dowód taki uznaje się także wyciąg bankowy. Wyciąg bankowy jest dowodem księgowym zewnętrznym wystawianym przez bank obsługujący daną jednostkę. Bank na podstawie art. 728 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) jest bezwzględnie zobowiązany do przesyłania posiadaczowi rachunku co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie wyciągu z rachunku, z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, chyba że posiadacz wyraził pisemną zgodę na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda.

Posiadacz może jedynie wyrazić zgodę co do odmiennego od kodeksowego sposobu informowania. Forma pisemna, o której mowa w art. 728 § 2 kodeksu cywilnego, może być zastąpiona na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe formą elektroniczną. Dowód w postaci wyciągu bankowego zawiera nie tylko operacje finansowe dokonywane przez jednostkę, ale także kwoty pobrane przez bank z tytułu świadczonych usług bankowych. Wyciąg, na którym widnieją ww. kwoty, można uznać za dowód opłaty bankowej, o którym mowa wyżej. Praktyka banków w zakresie wystawiania wyciągów bankowych jest różna: niektóre wystawiają wyciągi codziennie, inne raz w miesiącu.

W konsekwencji wyciąg może obejmować operacje dokonane na rachunku bankowym w danym dniu lub operacje z całego miesiąca. Bez względu na częstotliwość wystawiania wyciąg bankowy stanowi dowód, w oparciu o który należy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonać zapisów dotyczących kosztów usług bankowych. Jeżeli zgodnie z umową zawartą z bankiem podatnik otrzymuje wyciąg bankowy obejmujący miesięczne zestawienie wszystkich operacji dokonanych na jego rachunku bankowym na koniec miesiąca, to zapisów w księdze dokonuje pod datą tego wyciągu bankowego.

Korzystanie z usług bankowych przez Internet umożliwia podatnikowi wydrukowanie wyciągu bankowego we własnym zakresie i jeżeli wyciąg ten pozwala na ustalenie kosztu opłat bankowych, może stanowić podstawę zapisu tych kosztów w księdze, bez względu na to, kto dokonuje wydruku - bank czy podatnik. Jak wynika z powyższego, ustawodawca nie przewidział możliwości sporządzania dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w wersji elektronicznej.

W przywołanym wyżej § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały enumeratywnie wskazane dowody księgowe, na podstawie których można dokonać zapisów w księdze. Również § 13 rozporządzenia, do którego odwołuje się § 12 ust. 3, nie zawiera w swoim katalogu dowodów księgowych sporządzanych w wersji elektronicznej.

Analiza przepisów zawartych w § 12 i § 13 rozporządzenia jednoznacznie wskazuje, że obowiązkiem podatnika jest gromadzenie dowodów i zapisów w formie papierowej, świadczyć o tym może m.in. możliwość dokonywania na nich poprawek i skreśleń czy przeliczania waluty obcej na złote, co wynika z § 12 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik nie ma możliwości dokonywania zapisów dotyczących opłat i prowizji bankowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych i miesięcznych wyciągów bankowych sporządzanych w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płycie CD, bez drukowania tego dokumentu, oznaczając plik PDF odpowiednią nazwą.Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja