zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 23 października 2007 r., sygn. PP-II/443-43/07/BT/KLM

Podatnik nabył samochód osobowy na podstawie umowy leasingu. Podatek VAT naliczony z tytułu nabycia został już do wysokości 6000 zł rozliczony. Obecnie, jak zaznacza podatnik, wszystkie faktury związane z leasingiem i serwisowaniem pojazdu zarejestrowanego jako samochód osobowy są księgowane jako koszt w całości, bez możliwości odliczenia VAT. Podatnik uczestniczył w kolizji, w której pojazd ten został uszkodzony. Do zdarzenia doszło z winy innego kierowcy. Firma ubezpieczeniowa chce obciążyć poszkodowanego podatkiem od towarów i usług wynikającym z faktury dotyczącej naprawy jego samochodu.

Pytanie podatnika

Czy w takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa słusznie chce obciążyć podatnika podatkiem od towarów i usług?

Stanowisko urzędu

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) podatnikowi, o którym mowa w art. 15, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami).

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W świetle uregulowania zawartego w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za koszty uzyskania przychodu uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Z powyższego wynika zatem, że podatnicy dokonujący powypadkowych napraw samochodów osobowych mogą wydatki na ten cel zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem objęcia samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem Auto Casco (AC). Jeżeli więc wydatki te stanowić będą koszty uzyskania przychodu, to podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze dotyczącej naprawy pojazdu, o ile faktura ta związana jest z prowadzeniem sprzedaży opodatkowanej. W przypadku jednak remontu auta związanego z prowadzeniem sprzedaży zwolnionej z VAT podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Natomiast gdy remont pojazdu jest związany zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i sprzedażą zwolnioną, a podatnik nie ma możliwości wyodrębnienia, której sprzedaży remont dotyczy, podatnik powinien przy odliczaniu podatku naliczonego stosować proporcję określoną w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Podatnik w przedstawionym stanie faktycznym nie określił, czy samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu posiada ubezpieczenie AC, jednak na podstawie praktyki firm leasingowych i towarzystw ubezpieczeniowych można niemal z całkowitą pewnością przyjąć, iż takim ubezpieczeniem pojazd pozostawał objęty w chwili kolizji. W związku z tym, jeżeli działalność podatnika nie dotyczy sprzedaży zwolnionej, należy uznać, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę powypadkową auta osobowego.

Należy także wyraźnie zaznaczyć, iż ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, dotyczące samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu, nie odnosi się do usług serwisowych związanych z naprawami powypadkowymi. Przepis art. 86 ust. 7 ustawy o VAT stanowi, że w wypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą.

Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć 6000 zł. Przywołany przepis ogranicza prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku użytkowania aut na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze. Zatem intencją ustawodawcy było ograniczenie dotyczące podatku naliczonego jedynie od czynszu (raty) wynikającego z zawartej umowy leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem i istotą jest udostępnienie pojazdu osobowego do odpłatnego używania.
Usługa kompleksowej naprawy powypadkowej nie jest więc związana przepisem z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT. Ograniczenie to nie wiąże również podatników, którzy korzystają z usługi serwisowej oferowanej przez samego leasingodawcę. Podobne stanowisko zajął Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, w interpretacji z 3 kwietnia 2006 r. (sygn. ŁUS-III-2-443/6/06/MJS), stwierdzając, że podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup przez leasingobiorców usługi kompleksowej obsługi serwisowej podlega odliczeniu na zasadach ogólnych określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednak z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz