zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT

Krzysztof Litwin
pracownik organów skarbowych

Sprzedaliśmy towar czeskiej firmie zidentyfikowanej na potrzeby obrotu wewnątrzwspólnotowego. Towar jednak został przewieziony do innej firmy w Polsce, która dokona jego obróbki, a dopiero po obróbce towar zostanie wywieziony na terytorium Czech. Czy możemy uznać tę transakcję za wewnątrzwspólnotową dostawę i czy mamy prawo do zastosowania 0-proc. stawki VAT?

Transakcje dokonywane pomiędzy podatnikami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej są określane mianem wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to dostawa, w której wyniku następuje wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. Co do zasady dana transakcja może być uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
 • dostawa jest dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług na rzecz innego podatnika od wartości dodanej z innego państwa członkowskiego lub osobę prawną niebędącą podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby wewnątrzwspólnotowe w innym państwie członkowskim,
 • towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostaną wywiezione z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0 proc.
Kiedy stosujemy stawkę 0 proc.

Ustawodawca określił w tym przepisie podstawowe warunki stosowania tej preferencyjnej stawki, które sprowadzają się do dwóch zasad:
 • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy mającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze potwierdzającej dostawę towarów;
 • podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy ma w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
Z przedstawionego przez Czytelnika pytania wynika, że co prawda dostawa jest dokonywana na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale towar został przewieziony do innej polskiej firmy w celu wykonania przerobu, a dopiero później będzie wywieziony na terytorium innego państwa członkowskiego.

Na dzień wydania towaru i wystawienia faktury polski podatnik nie może więc zaklasyfikować danej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Ustawodawca zmianą z 19 października 2004 r. do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wprowadził możliwość zastosowania 0-proc. stawki do towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy (usługi na ruchomym majątku rzeczowym), na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Zastosowanie preferencyjnej 0-proc. stawki jest możliwe, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów:
 • jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i w zgłoszeniu rejestracyjnym zgłosił, że zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów;
 • przekaże nabyte towary podmiotowi wykonującemu usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o VAT;
 • w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę potwierdzającą dokonanie dostawy towarów, wykaże tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
 • otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w banku krajowym w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
 • posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na ruchomym majątku rzeczowym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.
Powyższe warunki zastosowania preferencyjnej stawki muszą być spełnione łącznie, a niespełnienie choćby jednego z nich pozbawia podatnika prawa do zastosowania 0-proc. stawki i musi on wówczas zastosować stawkę krajową.

Podstawa prawna
 •  art. 13, art. 42 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
 • § 7a rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz