zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Faktura wystawiana przez agenta

Piotr Ostrowski
pracownik organów skarbowych

Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, moje przedsiębiorstwo na mocy zawartej umowy agencyjnej sprzedaje cudze usługi. Na mocy tej umowy agencyjnej możemy potrącać swoje wynagrodzenie codziennie, na bieżąco, z należności otrzymywanych od klientów zleceniodawcy. W jakim terminie jako agent powinienem wystawić zleceniodawcy fakturę VAT z tytułu swojej prowizji? Czy może to być jedna zbiorcza faktura obejmująca np. cały miesiąc, czy każde potrącenie (otrzymanie prowizji) powinno być udokumentowane oddzielną fakturą?

Podstawę opodatkowania czynności wynikających z umowy agencyjnej dla agenta stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń pomniejszona o kwotę podatku. Analizując przedstawiony stan faktyczny, w pierwszej kolejności należy ustalić moment powstania obowiązku podatkowego.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli wykonana usługa powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od wykonania usługi. Jak z tego wynika, moment powstania obowiązku podatkowego, a co za tym idzie, wykazanie sprzedaży w deklaracji podatkowej składanej na potrzeby podatku od towarów i usług, są związane z faktycznym wykonaniem usługi.

W przypadku wystawienia faktury moment powstania obowiązku podatkowego może być przesunięty o 7 dni. W stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu podatnik w ciągu miesiąca świadczy kolejne usługi (sprzedaje klientom usługi oferowane przez zleceniodawcę) swojemu zleceniodawcy i potrąca sobie za nie prowizje. W tej sytuacji należy się zastanowić, czy mamy do czynienia z pojedynczymi usługami, które każdorazowo kończą się pobraniem prowizji, czy ze sprzedażą o charakterze ciągłym. Z przepisów nie wynika jednak, co należy rozumieć przez sprzedaż o charakterze ciągłym.

Można się pokusić o stwierdzenie, że sprzedaż o charakterze ciągłym obejmuje wynikające z umowy świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia. W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, i podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży. W opisanej przez podatnika sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się dokonanie w umowie agencyjnej zapisu, z którego będzie wynikało, że agent jest zobowiązany wystawić fakturę na koniec miesiąca na kwoty prowizji pobrane w tym miesiącu.

WAŻNE
Faktura powinna być wystawiona do końca miesiąca, w którym nastąpiły czynności wynikające z umowy agencyjnej i została pobrana (zapłacona) prowizja. Organy podatkowe nie powinny kwestionować takiego sposobu rozliczenia (i w praktyce tego nie robią), niezależnie od tego, czy będzie to sprzedaż pojedyncza, czy o charakterze ciągłym. Taka faktura nie wpłynie w żaden sposób na rozliczenie VAT. Będzie ona wystawiona w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.


Podstawa prawna
  •  art. 19 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  • § 9, § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz