zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT

Krzysztof Litwin
pracownik organów skarbowych

Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1 maja 2004 r., grunt stał się towarem w rozumieniu jej przepisów. W konsekwencji jego dostawa podlega opodatkowaniu VAT. Co do zasady dostawa gruntu niezabudowanego podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 22 proc., bez względu na to, co w przyszłości na tym gruncie zostanie wybudowane.

Dostawa gruntu zwolniona z VAT

W niektórych sytuacjach dostawa gruntu jest jednak zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Ze zwolnienia tego korzystają zatem grunty rolne, leśne oraz grunty, które zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod zabudowę. Przy dostawie gruntu można zastosować zwolnienie również ze względu na charakter budynków lub budowli posadowionych na tym gruncie.

Stosownie bowiem do przepisu art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli nie wyodrębnia się z podstawy opodatkowania wartości gruntu. W świetle zacytowanego przepisu, jeżeli sprzedawany jest grunt, na którym znajduje się obiekt zwolniony z VAT np. jako towar używany, również dostawa gruntu korzysta z tego zwolnienia.

Przypomnijmy, że od podatku została zwolniona dostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, o których mowa wyżej, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Niedokończona nieruchomość nie jest budynkiem ani budowlą

Z przedstawionego pytania wynika, że budowa nieruchomości nigdy nie została zakończona. Obiektu, którego budowa nie została zakończona, nie można zaklasyfikować jako budynek bądź budowlę, a tym samym nie można przyjąć, że następuje dostawa towaru używanego. Dokonując dostawy gruntu z rozpoczętą budową, należy zatem zastosować stawkę 22 proc., ponieważ w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z gruntem przeznaczonym pod zabudowę. Zwolnienie byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby grunt był zabudowany, a budynek lub budowla na nim posadowione korzystałyby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ustawy o VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Ustawodawca w przepisach art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług określił moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku dostawy gruntu, dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego istotne jest ustalenie, czy jest to grunt zabudowany, czy niezabudowany. Dla dostawy gruntu zabudowanego określony został szczególny termin powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z regułą zawartą w art. 19 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania.

WAŻNE
Mały podatnik VAT w 2008 r. W 2008 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik:
  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2007 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro, czyli 3 014 000 zł,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2007 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 euro, czyli 113 000 zł.
Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, odpowiednio kwoty 800 000 euro lub 30 000 euro.

W przypadku zaś, gdy podatnik dokonuje dostawy gruntu niezabudowanego, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Podstawa prawna
  • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler