zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1

Sławomir Dziudzik
doradca podatkowy

Jakie koszty uzyskania przychodów należy stosować do osób prowadzących wykłady, odczyty, szkolenia w ramach umowy o dzieło? Zwykle w takich sytuacjach przedmiotem umowy o dzieło zawieranej między zlecającym a przyjmującym zamówienie jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, wykładu czy odczytu w oparciu o autorski program. Czynność przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, wykładu czy odczytu jest zatem przedmiotem prawa autorskiego. Przyjmujący zamówienie jako twórca korzysta więc z praw autorskich do utworu i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie.

WAŻNE
O zastosowaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decyduje fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

WAŻNE
Autorskie prawa majątkowe polegają na przysługującym twórcy prawie do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawie do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W omawianej sytuacji zlecający, jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu należności wypłacanych na podstawie umowy o dzieło, przy obliczaniu podstawy opodatkowania powinien zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

WAŻNE
Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2008 r. Koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wyniosą rocznie:
  • dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości - 1335 zł,
  • dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowości - 2002,05 zł,
  • dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy - 1668,72 zł,
  • dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pracodawców - 2502,56 zł.


Podstawa prawna
  • art. 22 ust. 9 pkt 3, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
  • art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz