zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

dr Wiktor Cajsel
radca prawny

Zatrudniam pracownicę na umowę o pracę, w charakterze specjalisty ds. finansów. Obecnie przebywa ona na urlopie wychowawczym. Czy mogę podczas trwania urlopu wychowawczego zatrudnić innego pracownika na 1/2 etatu na tym samym stanowisku w tej samej firmie? Czym charakteryzuje się taka umowa o pracę na zastępstwo? Zgodnie z kodeksem pracy (dalej: k.p.) umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności (art. 25 § 1 k.p.).

WAŻNE
Gdy zachodzi konieczność zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności (tzw. umowa o pracę na zastępstwo).

Specyfika umowy o pracę na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo rodzi terminowy stosunek pracy, który - co jest charakterystyczne - rozwiązuje się z dniem powrotu zastępowanego pracownika do pracy. Pracodawca nie musi wobec tego składać pracownikowi zastępującemu żadnego oświadczenia w tej materii.

Zgodnie z dyspozycją art. 331 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie (umowa na zastępstwo), wynosi 3 dni robocze. W przypadku rozwiązania umowy na zastępstwo z dniem powrotu nieobecnego pracownika do pracy, w świadectwie pracy jako przyczynę ustania stosunku pracy należy wskazać tę właśnie okoliczność.

WAŻNE
Wobec pracownic zatrudnionych na podstawie umowy na zastępstwo nie stosuje się np. art. 177 § 3 k.p., czyli umowa ta rozwiąże się z dniem powrotu nieobecnego pracownika nawet wówczas, kiedy następuje to po upływie trzeciego miesiąca ciąży (umowa nie ulega więc przedłużeniu do dnia porodu).

W tym miejscu należy wspomnieć, że zgodnie z dyspozycją art. 251 § 1 k.p. zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Jednakże zgodnie z dyspozycją art. 251 § 3 k.p. przepis ten nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:
  • w celu zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.
Ograniczenie takie należy uznać za uzasadnione, nie jest bowiem celowe nakładanie na strony stosunku pracy niemalże automatycznego obowiązku zawierania umowy na czas nieokreślony w przypadku pracowników, którzy mają za zadanie jedynie zastępować innych, nieobecnych pracowników, przez czas tej nieobecności, albo których praca nie nosi cech stałości.

Wnioski

Nie ma przeszkód, aby pracodawca zatrudniający pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy obecnie przebywa ona na urlopie wychowawczym, zatrudnił innego pracownika lub pracownicę na 1/2 etatu (lub w dowolnym innym wymiarze czasu pracy) na tym samym stanowisku w tej samej firmie.

Umowa o pracę na zastępstwo charakteryzuje się tym, że gdy zachodzi konieczność zastąpienia pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

WAŻNE
Skoro zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej u podatników sprzedających towary (świadczących usługi) opodatkowanych podatkiem od towarów i usług z tej sprzedaży jest przychód pomniejszony o podatek od towarów i usług, to co do zasady obrót ze sprzedaży towarów handlowych rejestrowany z zastosowaniem kas fiskalnych powinien zostać przyjęty do wyliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 marca 2006 r., sygn. akt II FSK 572/05

Sprawa wszczęta na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 476 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Uchwała Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2007 r., sygn. akt II UZP 4/07


Podstawa prawna
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz