zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czynny żal – istota, wzór zawiadomienia

Nie zapłaciłem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz nie złożyłem deklaracji PCC od umowy pożyczki pieniędzy. Umowa ta między mną a moim znajomym została zawarta w grudniu ubiegłego roku. Nie wiedziałem, że jako przedsiębiorca podlegam podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Księgowa dopiero teraz powiedziała mi, że powinienem zapłacić od tej umowy podatek.
Czy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Jeżeli tak, to czy za niespełnienie tego obowiązku grożą mi sankcje?
Czy powinienem w takiej sytuacji złożyć czynny żal? Jak należy sformułować takie pismo?

Fakt, iż jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług nie wyłącza czynności przez Pana dokonywanych z podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. W związku z tym nie ma podmiotowego zwolnienia podatników VAT, a wyłączenie z podatku od czynności cywilnoprawnych istnieje tylko wobec czynności, które podlegają VAT. Należy jednak zauważyć, iż pożyczki przeznaczone na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiących przedmiot pożyczki, podlegają zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Szczegółowo o zwolnieniu pożyczek przeznaczonych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej pisaliśmy w „Poradniku Małej Firmy” nr 21/2004. Jeżeli jednak nie posiada Pan odpowiedniej dokumentacji, świadczącej o przeznaczeniu środków z tej pożyczki na działalność gospodarczą, lub nie przeznaczył Pan ich na tę działalność, wówczas złożenie czynnego żalu wydaje się czynnością jak najbardziej uzasadnioną. Czynny żal jest instytucją przewidzianą w art. 16 ustawy – Kodeks karny skarbowy. Na podstawie tego przepisu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Fakt niezapłacenia podatku stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 54 k.k.s. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
Jeżeli organ skarbowy dowiedziałby się o fakcie zaciągnięcia pożyczki, od której – o ile istniał taki obowiązek – nie odprowadzono podatku od czynności cywilnoprawnych, mógłby ukarać Pana na podstawie art. 54 k.k.s. Natomiast czynny żal wyeliminuje takie ryzyko. Dlatego też zawsze, gdy nie dopełnimy ciążących na nas obowiązków podatkowych, warto jest złożyć zawiadomienie o czynnym żalu. Dotyczy to również spraw niezwiązanych z działalnością gospodarczą, takich jak zawiadomienie o niezłożeniu informacji o zmianie dowodu osobistego (NIP-3) w przewidzianym terminie jednego miesiąca.
Zawiadomienie powinno być złożone pisemnie lub ustnie do protokołu. W czynnym żalu należy zawrzeć: l zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
– ujawnienie istotnych okoliczności czynu, w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu,
– informację o uiszczeniu uszczuplonej należności publicznoprawnej lub o złożeniu przedmiotu podlegającego przepadkowi albo jego równowartości pieniężnej.
Złożenie czynnego żalu powoduje uchylenie ewentualnej kary, i to obligatoryjnie – czyli jest niezależne od uznania czy zgody organu skarbowego.
Należy jednak podkreślić, iż zawiadomienie takie jest bezskuteczne, gdy:
– zostanie złożone w czasie, gdy organ ścigania dysponował już wyraźnie udokumentowaną wiadomością o popełnieniu przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego,
– zostanie złożone po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Warto również zauważyć, iż złożenie zawiadomienia nie podlega opłacie skarbowej. Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej opłacie tej podlegają:
– podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
– czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
– zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego.
W tym katalogu nie wymieniono zawiadomienia. Podania natomiast, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z 20 czerwca 2001 r., nr LK-907/LM/BG/O1, stanowią pisma składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej celem spowodowania określonego działania organu administracyjnego, np. dokonania czynności urzędowej czy wydania zaświadczenia bądź zezwolenia. Złożenie zawiadomienia nie ma na celu wywołania reakcji organu skarbowego, w związku z czym nie podlega opłacie skarbowej.

WZÓR
Warszawa, 18 marca 2004 r.


Janusz Kowalski
ul. …………….
00-001 Warszawa
NIP XXX XXX XX XX
Naczelnik II Urzędu Skarbowego
ul. Nieistniejąca X
00-000 Warszawa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego
(czynny żal)

Na podstawie art. 16 § 1 i 4 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) zawiadamiam, iż:
– mimo ciążącego na mnie obowiązku nie dokonałem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) oraz nie złożyłem deklaracji PCC-1. Czynności powyższej nie dopełniłem, ponieważ nie byłem świadomy takiego obowiązku. Jednocześnie zawiadamiam, iż w dniu dzisiejszym uiściłem podatek oraz złożyłem deklarację.

Janusz Kowalski

Marta Balcer

Podstawa prawna
art. 16 i 54 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.); art. 9 pkt 10 lit. d) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.); art. 1 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.).


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz