zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Pracownik jako świadek w postępowaniu sądowym

Jeden z moich pracowników został wezwany przez sąd do stawienia się w charakterze świadka. Sąd wypłacił pracownikowi wynagrodzenie netto za czas jego nieobecności w pracy. Czy zakład pracy ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wspomnianej kwoty do właściwego urzędu skarbowego?

Jeżeli pracownik został wezwany do stawienia się w sądzie w charakterze świadka i otrzymał z tego tytułu odszkodowanie za utracony w danym dniu zarobek, na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w związku z uzyskaniem przez pracownika odszkodowania. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie to jest zwolnione z podatku dochodowego.

ODSZKODOWANIE ZA ZAROBEK UTRACONY W DNIU STAWIENNICTWA W SĄDZIE
Na podstawie art. 2 dekretu z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym świadkowi, na jego żądanie, może być przyznane odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu. Wynagrodzenie za utracony zarobek przyznaje się świadkowi w udowodnionej wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku, przy czym górną granicę należności za utracony dzienny zarobek, o którym mowa w art. 2 ww. dekretu, którą sąd może przyznać, ustala się w wysokości 4,6 proc. kwoty bazowej dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239). Wysokość kwoty bazowej, którą ustala się według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.

PRZYKŁAD
X został wezwany do sądu w charakterze świadka. Pracodawca musi udzielić X urlopu bezpłatnego na dzień jego stawiennictwa w sądzie. Za dzień nieobecności w pracy X nie otrzymuje wynagrodzenia, ale może zgłosić na rozprawie żądanie o wypłatę odszkodowania za utracony w tym dniu zarobek. Odszkodowanie to zwolnione jest z podatku.
ODSZKODOWANIE WOLNE OD PODATKU DOCHODOWEGO
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są w szczególności otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in.:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracowników.
Odszkodowanie, przyznane i wypłacone pracownikowi na podstawie postanowień dekretu z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, jest zatem zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Pracodawca zatrudniający pracownika, który otrzymał wezwanie do obowiązkowego stawienia się w sądzie w charakterze świadka, ma obowiązek udzielić mu urlopu bezpłatnego (bez prawa do wynagrodzenia) na dzień jego nieobecności. Jednocześnie pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania, które pracownik otrzymał za utracony w tym dniu zarobek, ani innych dodatkowych obowiązków (jako płatnik) z tego tytułu.

Paweł Kosiacki

Podstawa prawna
dekret z 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. z 1950 r. Nr 49, poz. 445); ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz