zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jakie świadczenia musimy wykazać w PIT-8C

Informacja PIT-8C sprawia podatnikom wiele problemów praktycznych. Kontrowersyjny jest przede wszystkim zakres świadczeń, jaki powinien się w tej informacji znaleźć.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące wypłaty należności lub świadczeń zaliczanych do tzw. innych źródeł przychodów (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT), od których nie mają obowiązku poboru zaliczki na podatek lub podatku zryczałtowanego, są zobowiązane po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do końca lutego, sporządzić informację według określonego wzoru i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Ta zasada dotyczy podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce, natomiast w przypadku podatników niemających miejsca zamieszkania w kraju informację wysyła się podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nie są zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C, gdy wypłaciły należności lub zrealizowały świadczenia, które są zwolnione z opodatkowania (na podstawie art. 21, 52 i 52a ustawy o PIT), albo gdy dotyczy to dochodów, od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. W przypadku podmiotów zagranicznych, w większości przypadków, organ podatkowy nawet posiadając stosowną informacje PIT-8C, nie będzie w stanie wyegzekwować od cudzoziemców zapłaty podatku, dlatego w praktyce jest to mało przydatne dla fiskusa narzędzie w walce o większe wpływy do budżetu.

WAŻNE
PIT-8C nie jest zeznaniem podatkowym, to jedynie informacja, która jest wystawiana przez dokonujące wypłat jednostki i ma być pomocna w wypełnieniu stosownych formularzy PIT i rozliczeniu podatku. Formularz PIT-8C, który otrzymują podatnicy, stanowi informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W praktyce PIT-8C stanowi więc podstawę do wypełnienia dwóch różnych zeznań podatkowych.
 
Będzie to odpowiednio PIT-36 (przychody z innych źródeł) lub PIT-38 (odpłatne zbycie papierów wartościowych). Podatnik, który otrzymał informację PIT-8C, niezależnie od tego, czy w będzie w niej wykazana strata czy dochód, ma obowiązek takie zeznanie złożyć.
W praktyce podatnicy nie bardzo wiedzą, kiedy powinni wystawić ten druk. Wynika to z dość lakonicznego brzmienia zarówno art. 42a, jak i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Katalog przychodów z innych źródeł określony w art. 20 ust.1 ustawy o PIT ma bowiem charakter otwarty. Mówi o przychodach z tzw. innych źródeł, wymieniając przykładowo ich rodzaje, m.in. kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17 ustawy o PIT (np. stosunek pracy czy działalność gospodarcza). Natomiast art. 42a zamiast kazuistycznego wyliczenia przypadków, w których na podatniku ciąży obowiązek wystawienia informacji, odwołuje się jedynie do art. 20 ust. 1.

WAŻNE
Obowiązek sporządzenia informacji występuje zarówno wtedy, gdy dokonano wypłaty świadczeń o charakterze pieniężnym, jak i niepieniężnym.
 
Potwierdził to Minister finansów w piśmie z 8 lutego 2002 r. (nr PB5/MC-068-25-2-144/02). Wskazał dodatkowo bardzo szeroki krąg świadczeń, objętych obowiązkiem sporządzenia informacji PIT-8C. Wymienił wśród nich m.in. wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i autobusowego, wynikających z innych przepisów niż ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wartość usług świadczonych przez zakłady pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników, kwoty pożyczki umorzonej emerytowi lub renciście przez były zakład pracy, niezwiązane ze sprzedażą premiową nagrody rzeczowe, np. w postaci zagranicznej wycieczki lub sprzętu RTV, bilety na imprezy kulturalne, karnety uprawniające do korzystania z siłowni, basenu itp. Minister podkreślił, że chodzi o te świadczenia lub wypłaty, które adresowane są do konkretnej osoby i nie są np. przychodami z pracy czy z umów–zleceń albo innymi określonymi w art. 12–14 i 17 ustawy o PIT i nie zostały zwolnione z podatku ani nie spełniają przesłanek umowy darowizny. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn.
Minister zwrócił uwagę, iż chodzi o świadczenie skierowane do konkretnych osób. Trudno więc mówić o obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w przypadku organizowania bankietów czy poczęstunków dla większej liczby osób, nawet w sytuacji gdy znana jest kwota przypadająca na poszczególne osoby – np. na bankiecie było 30 osób, a znamy cenę za organizację bankietu z faktury. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, iż w przypadku wartości usług świadczonych przez zakłady pracy na rzecz członków rodzin swoich pracowników wystawianie informacji PIT-8C wcale nie jest takie oczywiste.
W przypadku małżonków-pracowników pojawia się problem, czy świadczenie na rzecz małżonka pracownika powinno zostać dopisane do przychodów pracownika czy też jest to świadczenie nieodpłatne na rzecz osób trzecich i pracodawca powinien wystawić pracownikowi PIT-8C. Zwolennicy poglądu, według którego wartość świadczeń na rzecz małżonków należy przypisać do przychodu pracownika, twierdzą, iż de facto jest to świadczenie na rzecz pracownika, bo wynikające z faktu zatrudnienia go w danym przedsiębiorstwie. Nie ulega jednak wątpliwości, że bez względu na genezę świadczenia jego bezpośrednim beneficjentem jest małżonek pracownika, a więc osoba fizyczna, na rzecz której pracodawca nieodpłatnie świadczy. To z kolei wypełnia hipotezę art. 42a ustawy o PIT, co wiąże się z obowiązkiem sporządzenia informacji PIT-8C.

INNE ŚWIADCZENIA W PIT-8C
Pozostałymi świadczeniami, które wskazują organy podatkowe, jako te, które podatnicy powinni wykazać w PIT-8C, są m.in. odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za zniszczone w trakcie budowy linii telekomunikacyjnych uprawy, odsetki od środków finansowych zgromadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe na kontach bankowych, które zostały przekazane członkom wspólnoty, wypłacane przez szkołę kwoty zwrotu kosztów przejazdu rodzicom dziecka niepełnosprawnego, odszkodowanie z tytułu klauzuli konkurencyjnej wypłacane osobie, która była wcześniej zatrudniona nie na podstawie umowy o pracę, ale na podstawie umowy cywilnoprawnej, upominki wręczane kontrahentom, również zagranicznym, i inne nieodpłatne świadczenia o charakterze promocyjno-reklamowym (o ile ich wartość przekracza 100 zł), wartość kredytu bankowego spłaconego przez poręczyciela; wynagrodzenie członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, którzy nie zawarli umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, odsetki za zwłokę w wypłacie honorariów autorskich spadkobiercom, zasiłki chorobowe wypłacone zleceniobiorcom czy w końcu świadczenia rzeczowe z ZFŚS wydane przez pracodawcę użytkownika pracownikom z agencji pracy tymczasowej.

WARTO WIEDZIEĆ
Przedsiębiorcy szczególnie dotkliwie odczuli obowiązek sporządzania PIT-8C w przypadku różnego rodzaju gadżetów wręczanych podczas akcji promocyjno-reklamowych. Dlatego część tego rodzaju świadczeń została zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Zwolnienie dotyczy wartości nieodpłatnych świadczeń (stanowiących przychody z tzw. innych źródeł) otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł. Nie obejmuje jednak świadczeń na rzecz pracowników lub osób pozostających ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Podatnicy bardzo często zadają pytanie, czy limit 100 zł jest limitem rocznym czy też jest to wartość pojedynczego upominku wydanego danej osobie. Z art. 42a wynika, że podatnik nie będzie zobowiązany do przygotowania informacji PIT-8C, o ile jednorazowa wartość upominku nie przekroczy 100 zł. Oznacza to, że jest to limit dla jednego upominku.

Dagmara Rutkowska

PODSTAWA PRAWNA
- art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 68a, art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz