zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Samochód w firmie

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez samochodu. W działalności gospodarczej można korzystać z samochodu będącego majątkiem firmy, z pojazdów należących do majątku własnego bądź będących własnością pracowników (oczywiście za ich zgodą), jak też użytkować środki transportu na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

Sposób nabycia nowego samochodu uzależniony jest od zasobów finansowych firmy. Mając wolne środki finansowe, można zadecydować o zakupie samochodu za gotówkę i tym sposobem nie narażać się na dodatkowe obciążenia finansowe. Jeżeli jednak nie posiadamy gotówki lub nie chcemy jej lokować w środki trwałe, zdecydujmy się na raty lub weźmy samochód w leasing. Odsetki od kredytu i raty leasingowe pomniejszą dochód do opodat- kowania.

WAŻNE
Odsetki zapłacone przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji powiększają wartość początkową, dopiero po tym fakcie można zaliczać je w koszty bieżące. Niezależnie od sposobu nabycia samochodu, chcąc zaliczyć do kosztów wydatki związane z nabyciem i eksploatacją środków transportu, musimy mieć na uwadze przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o VAT.


Kupując samochód osobowy, można odliczyć podatek naliczony w wysokości 60 proc. kwoty VAT wynikającego z dokumentu nabycia, ale nie więcej niż 6000 zł łącznie. Zasada ta dotyczy zarówno zakupu nowych środków transportu, jak i użytkowania samochodu osobowego na podstawie leasingu.

Ustawodawca w ustawie o VAT zwalnia podatników z obowiązku naliczania VAT z chwilą sprzedaży samochodu osobowego, jeżeli podatnik używa go minimum sześć miesięcy, ponieważ traktuje taki samochód jako towar używany, mimo iż VAT został odliczony (art. 86 ust. 3 i art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Zwolnienie to nie dotyczy jednak samochodów, od których odliczono VAT pod rządami starej ustawy.

Dla celów naliczania kosztów np. amortyzacji w podatku dochodowym będzie wartość samochodu wynikająca z dokumentu nabycia pomniejszona o podatek VAT.

PRZYKŁAD
Kupując samochód osobowy za cenę brutto 67 100 zł, odliczymy VAT w wysokości 60 proc. z kwoty 12 100 zł, czyli 7260 zł (odliczymy jednak tylko 6000 zł, bo tyle wynosi limit) i otrzymamy wartość samochodu do amortyzacji w kwocie: Cena brutto 67 100 zł - VAT 12 100 zł = netto 55 000 zł Netto 55 000 zł + (VAT naliczony 12 100 zł - VAT odliczony 6000 zł ) = podstawa amortyzacji 61 100 zł

Odliczenie podatku VAT komplikuje się, gdy prowadzimy działalność zarówno podlegającą opodatkowaniu, jak też zwolnioną, i kupiliśmy samochód o wartości powyżej 15 000 zł. W takim przypadku odliczenie następuje na podstawie współczynnika obliczonego jako udział czynności opodatkowanych do czynności zwolnionych.

Udział ten oblicza się zawsze na podstawie danych z roku ubiegłego - z wyjątkiem podatników rozpoczynających działalność bądź o przychodach nieprzekraczających 30 000 zł - wówczas współczynnik uzgadnia się z naczelnikiem urzędu skarbowego indywidualnie. Po upływie roku podatkowego dokonuje się korekty odliczonego podatku w deklaracji za styczeń, z uwzględnieniem struktury sprzedaży z poprzedniego roku. Tak postępuje się przez kolejnych pięć lat.

PRZYKŁAD
Zakupiłeś samochód osobowy i wprowadziłeś go do ewidencji środków trwałych. VAT wynikający z faktury to kwota 12 000 zł, odliczasz jednak nie więcej niż 6000 zł. Osiągasz przychody zarówno zwolnione, jak i opodatkowane podatkiem VAT. W roku 2005 udział czynności dających prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości obrotów wyniósł 75 proc.

W miesiącu zakupu środka trwałego możemy odliczyć 6000 zł x 75 proc. = 4500 zł Po zakończeniu 2006 r. wyliczasz współczynnik na 80 proc., a więc w rozliczeniu za styczeń 2007 r. musisz dokonać korekty o kwotę: 6000 zł x 80 proc. = 4800 zł - odliczone 4500 zł, czyli o kwotę 300 zł.

Samochód jako środek trwały decyzję o tym, że samochód stanowi środek trwały, podejmujemy wówczas, gdy środek transportu:
 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,
 • jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności bądź oddany do użytkowania innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu,
 • przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok.

WAŻNE
Gdy samochód stanowi współwłasność z inną osobą, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących majątek wspólny małżonków - chyba że małżonkowie wykorzystują jeden samochód w odrębnie prowadzonych firmach W takim przypadku przysługuje każdemu z nich amortyzacja od połowy wartości samochodu.

Jeżeli wartość netto samochodu nie przekracza kwoty 3500 zł, przepisy podatkowe pozwalają na zaliczenie jego wartości jednorazowo w koszty bieżące firmy - jest to tzw. odpis jednorazowy. Podobnie można uczynić, gdy zadecydujemy, że będziemy używać pojazdu krócej niż rok i to niezależnie od wartości jego nabycia. Jest to niewątpliwie dobry sposób na odroczenie płatności zaliczek podatkowych.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli po upływie roku nadal będziemy używać wprowadzonego w koszty samochodu o wartości przekraczającej 3500 zł, musimy dokonać korekty wcześniejszych kosztów i zapłacić należny podatek dochodowy wraz z naliczonymi odsetkami liczonymi od dnia zaliczenia do kosztów wydatków na jego nabycie.

Odsetki liczy się od różnicy między ceną zapłaconą za samochód a kwotą odpisów amortyzacyjnych, jakie przypadałyby za okres, w którym samochód był użytkowany. Odsetki te stanowią 0,1 proc. za każdy dzień, ale przecież zarobiliśmy na nie, obracając pieniędzmi zaoszczędzonymi na podatku.

PRZYKŁAD
1 lipca 2006 r. został nabyły samochód o wartości netto 50 000 zł. Zadecydowaliśmy, że będzie on wykorzystywany w firmie tylko rok, bo czekamy np. na inny, zamówiony u dealera samochód, tj. do 30 czerwca 2006 r. Całą wartość samochodu zaliczymy więc w bieżące koszty działalności. Po upływie roku dochodzimy do wniosku, że samochód jest na tyle dobry, że rezygnujmy z zakupu nowego, i pozostawiamy go na stanie swojej firmy. Musimy więc:
 • zaliczyć samochód do środków trwałych, przyjmując go do ewidencji środków trwałych,
 • zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadających na okres jego używania,
 • wpłacić w terminie do 20 dnia tego miesiąca do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów wydatków na jego nabycie do dnia, w którym okres użytkowania samochodu przekroczył rok, a naliczoną kwotę odsetek wykazać w składanej deklaracji.
Takim sposobem właśnie odroczyliśmy termin zapłaty podatku dochodowego o cały rok, a karą dla nas jest jedynie zapłacenie 0,1 proc. odsetek za każdy dzień zwłoki.

Amortyzacja

Ustawa o podatku dochodowym pozwala nam na zaliczenie wydatków związanych z nabyciem środków transportu w koszty, ale (pomijając przykłady opisane wcześniej) poprzez amortyzację, czyli rozciągając je w czasie. Jeżeli kupujemy samochód, jego wartością początkową będzie cena nabycia netto wynikająca z faktury bądź z umowy kupna-sprzedaży.

Datą wprowadzenia środka trwałego do firmy będzie dzień wpisania samochodu do ewidencji środków trwałych. Jeżeli poniesiemy do tego dnia koszty związane z nabyciem samochodu, np.: opłacimy prowizję pośrednikowi, zapłacimy odsetki od pierwszej raty, dokonamy napraw lub ulepszeń - musimy o te wydatki podwyższyć wartość początkową samochodu.

Jeżeli więc zależy nam na szybszym odliczeniu wydatku, wprowadźmy ulepszenia przed wprowadzeniem środka do ewidencji, np. zamontujmy klimatyzator, dodatkowe wyposażenie, tak aby ulepszenie kosztowało więcej niż 20 proc. jego wartości i wtedy skorzystajmy z szybszej amortyzacji w okresie 30 miesięcy. W przypadku nabycia samochodu w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartością początkową będzie cena rynkowa danego typu samochodu z dnia jego otrzymania.

WAŻNE
W przypadku gdy umowa określa jednak wartość otrzymanego samochodu i jego cena jest niższa niż rynkowa - tę właśnie cenę trzeba przyjąć za podstawę naliczania amortyzacji. Biorąc samochód jako darowiznę, upewnijmy się również, czy nie obowiązuje nas zapłata podatku od darowizny.

Jeżeli posiadamy już samochód, który wykorzystujemy na potrzeby własne, i podejmujmy decyzję o wprowadzeniu go na stan środków trwałych firmy, to wartość ustalamy indywidualnie, kierując się ceną rynkową takiego samochodu z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia go do ewidencji z uwzględnieniem stopnia jego zużycia.

Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd wprowadzony został do ewidencji. Kończymy natomiast w miesiącu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym samochód zostaje sprzedany, zlikwidowany bądź skradziony.

WAŻNE
Ustawodawca ograniczył prawo zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodów osobowych (nie dotyczy samochodów ciężarowych) do wysokości 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania.

Warto więc zastanowić się w ogóle nad zasadnością kupowania tak drogich samochodów na rzecz firmy, gdyż nie będzie możliwe zaliczenie ich pełnej wartości w koszty Ogólnie można stwierdzić, że nasze ustawy są bardziej korzystne, jeśli chodzi o zakup samochodów ciężarowych.

Przepisy podatkowe dotyczące amortyzacji rozróżniają dwie metody amortyzacji:

metoda liniowa - dotyczy przede wszystkim samochodów osobowych, ale też można stosować ją do samochodów ciężarowych. Polega ona na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Stawkę amortyzacyjną stosuje się według wykazu stawek będących załącznikiem do ustawy. W przypadku nowych samochodów wynosi ona 20 proc.

PRZYKŁAD
W marcu 2006 roku zakupiono nowy samochód osobowy za kwotę 60 000 zł. Do ewidencji środków trwałych wprowadzono go w tym samym miesiącu. Amortyzacja liniowa przy zastosowaniu stawki 20 proc. wyniesie: 60 000 zł x 20 proc. =12 000 zł rocznie, miesięcznie 1000 zł Tak więc w koszty firmy można zaliczyć: w miesiącach od kwietnia do grudnia 2006 r. kwotę 9000 zł 2007 r. - 12 000 zł 2008 r. - 12 000 zł 2009 r. - 12 000 zł 2010 r. - 12 000 zł 2011 r. w miesiącach od stycznia do marca - 3000 zł.

metoda degresywna - tą metodą możemy amortyzować jedynie samochody ciężarowe (nie dotyczy samochodów osobowych) Metoda ta charakteryzuje się tym, że w każdym roku amortyzacja naliczana jest od coraz mniejszej podstawy, pomniejszanej co roku o odpisy dokonane w roku poprzednim. Oznacza to, że w pierwszym roku dokonujemy odpisów od wartości początkowej ustalonej na zasadach ogólnych.

W każdym następnym roku dokonujemy odpisów od wartości początkowej pomniejszonej o odpisy już dokonane w roku poprzednim. Stawka jest taka sama jak przy metodzie liniowej, ale podwyższona o współczynnik zużycia nie większy niż 2.0. Począwszy od roku, w którym tak określona kwota roczna miałaby być mniejsza od rocznej kwoty obliczonej metodą liniową - dokonujemy odpisów według metody liniowej.

PRZYKŁAD
Kupiono samochód jak w przykładzie powyższym. 20-proc. stawka amortyzacji zostaje podwyższona o współczynnik 2.0 i wynosi 40 proc. Amortyzacja przebiega następująco; 2006 r. od kwietnia do grudnia (60 000 zł x 40 proc.) : 12 m-cy x 9 m-cy = 18 000 zł 2007 r. (60 000 zł - 18 000 zł) x 40 proc. = 16 800 zł 2008 r. (60 000 zł - 34 800 zł) x 40 proc. = 10 080 zł.

Natomiast przy metodzie liniowej amortyzacja w 2008 roku wyniosłaby 60 000 zł x 20 proc. = 12 000 zł, a więc więcej niż przy degresywnej. Przyjmujemy więc korzystniejsze rozwiązanie, stosując amortyzację liniową, i odliczamy w 2006 r. kwotę 12 000 zł. 2009 r. - 12 000 zł 2010 r. - 1200 zł (od stycznia do marca).

Podsumowując, jeśli posiadamy samochód ciężarowy, lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie metody degresywnej, gdyż wcześniej - niż przy rozciągniętej w czasie metodzie liniowej - zaliczyć można w koszty wartość samochodu.

Eksploatacja samochodu

Wykorzystując samochód dla celów działalności gospodarczej, ponosimy niewątpliwie koszty związane z jego eksploatacją, m.in. zakup paliwa, oleju, części składowych, przeglądów i ubezpieczenia. Podstawą zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów są faktury bądź rachunki, które muszą zawierać numer rejestracyjny pojazdu - wymóg ten dotyczy zakupu paliwa zarówno do samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

O tym, czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliw, decyduje rodzaj posiadanego samochodu. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych i oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych niebędących samochodami specjalnymi lub ciężarowymi.

Natomiast od pozostałych wydatków eksploatacyjnych, np. zakupu części, możemy odliczać podatek również wtedy, gdy posiadamy samochód osobowy. W przypadku gdy przepisy nie pozwalają odliczać podatku VAT, kosztem podatkowym jest dla nas wartość zakupu brutto.

WARTO WIEDZIEĆ
Tak jak w przypadku ograniczenia wartości początkowej samochodu osobowego do wysokości 20 000 euro przy jego nabyciu, tak samo ustawodawca ograniczył nam i prawo do zaliczenia w koszty składki ubezpieczeniowej.

Zaliczając w koszty składkę musimy ograniczyć jej wysokość do proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia zawarcia umowy - do wartości samochodu osobowego przyjętego dla celów ubezpieczenia.


PRZYKŁAD
Wartość samochodu osobowego według polisy ubezpieczeniowej wynosi 100 000 zł. Równowartość 1 euro z dnia zawarcia polisy - 4518 zł Roczna składka 8000 zł Ograniczenie do 20 000 euro x 4,518 zł = 90 360 zł Proporcja to: 90 360 zł : 100 000 zł = 0,90 Składka, jaką możemy zaliczyć w koszty, to kwota: 8000 zł x 0,90 = 7200 zł

Jeżeli wystąpi konieczność dokonania remontu bądź modernizacji posiadanego samochodu, pamiętajmy, że wydatki związane z remontem stanowią bez ograniczenia koszty uzyskania przychodów w wysokości udokumentowanej fakturami. Natomiast wydatki na modernizację zwiększają jego wartość początkową i stanowią podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki właściwej dla środków transportu.

W ustawie o podatku dochodowym ustawodawca dokładnie określił, że środek trwały jest ulepszony wówczas, gdy poddany został adaptacji, modernizacji, rozbudowie, rekonstrukcji i pod warunkiem, że prace te podwyższają jego wartość użytkową w stosunku do wartości przyjętej za podstawę odpisów. Jeżeli poniesiemy wydatki w kwocie łącznej ponad 3500 zł w danym roku podatkowym na ten sam środek trwały - podwyższamy podstawę do amortyzacji, jeżeli nie - możemy zakwalifikować te wydatki w koszty bieżące firmy. Ulepszeniem jest również zakup części składowych lub peryferyjnych o wartości powyżej 3500 zł.

Utrata, sprzedaż, likwidacja samochodu

W przypadku utraty środka trwałego, np. w wyniku kradzieży, strata nie jest naszym kosztem uzyskania przychodu, jeżeli samochód nie był objęty ubezpieczeniem AC. Jeżeli natomiast ubezpieczyliśmy pojazd, kosztem będzie jedynie ta wartość, której nie pokryliśmy odpisami amortyzacyjnymi czy też odszkodowaniem za utracony środek trwały.

PRZYKŁAD
Samochód kosztował 85 000 zł. Amortyzacji dokonywaliśmy w okresie jednego roku przed kradzieżą i zaliczyliśmy w koszty kwotę 17 000 zł. Od towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymaliśmy odszkodowanie w kwocie 65 000 zł. Odpisy i odszkodowanie wyniosły zatem 17 000 zł + 65 000 zł = 82 000 zł.

Poniesiona strata to kwota 85 000 zł - 82 000 zł = 3 000 zł. W przypadku gdy zdecydowaliśmy się na wycofanie samochodu z firmy z uwagi inne powody niż zmiana rodzaju samochodu i nieprzydatność auta, i nie zdążyliśmy zamortyzować w całości samochodu, nie zaliczamy już do kosztów pozostałej jego wartości. Nie podejmujmy więc pochopnie decyzji o wycofaniu samochodu z firmy bez uprzedniego przeanalizowania strat z tego tytułu.

Decydując się na sprzedaż środka trwałego, musimy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Przychodem jest cena, jaką ustalono z nabywcą, ale tu musimy uważać, żeby zbytnio nie odbiegała ona od wartości rynkowej przy uwzględnieniu większego stopnia zużycia, bo możemy narazić się na zarzut zaniżenia podstawy opodatkowania. W takim przypadku urząd może nam podważyć podstawę opodatkowania, co narazi nas na dodatkowe koszty finansowe. Jeżeli sprzedajemy samochód w pełni zamortyzowany, nie mamy kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli jednak nie dokonaliśmy całej amortyzacji - pozostała część stanowi nasz koszt i obniża podstawę opodatkowania.

PAMIĘTAJ
Jeżeli odliczałeś podatek VAT od samochodu ciężarowego, musisz go obecnie naliczyć i odprowadzić do urzędu; w przypadku samochodów osobowych korzystasz ze zwolnienia, bo sprzedajesz towar używany.

Jeżeli jednak sprzedajesz samochód, który do końca kwietnia 2004 r. był samochodem ciężarowym, a od 1 maja 2004 r. jest osobowym, nie zapomnij również naliczyć podatku VAT i odprowadzić go na konto urzędu skarbowego. Sprzedaż samochodu wykazujemy w deklaracjach podatkowych składanych za miesiąc, w którym nastąpiła transakcja. Niezależnie od tego, kto jest nabywcą, musimy wystawić fakturę (lub rachunek, jeśli nie jesteś płatnikiem VAT).


WARTO WIEDZIEĆ
 • Wprowadzając samochód do ewidencji środków trwałych, obniżamy zobowiązanie podatkowe o koszty związane z amortyzacją; nie rezygnujemy jednocześnie z obciążania kosztów wydatkami na jego eksploatację.
 • Jeżeli chcemy szybciej zaliczyć nowy samochód w koszty, dokonajmy jego ulepszenia i dopiero wówczas wprowadźmy go do ewidencji, a zastosujemy przyspieszoną amortyzację.
 • Wydatek związany z zakupem samochodu warto czasem rozliczyć w koszty jednorazowo i tym samym obniżyć duże zobowiązanie podatkowe pomimo grożących nam odsetek.
 • Mandaty karne nie stanową w żadnym przypadku kosztów związanych z eksploatacją samochodu, więc nie możemy ujmować ich w koszty.
 • Chcąc sprzedać samochód osobowy, zaczekajmy przynajmniej sześć miesięcy, a nie zapłacimy VAT.

Krystyna Dąbrowska
Autorka jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna
 • ustawa z 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
 • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. nr 54 poz 535 ze zm.)


ZDANIEM URZĘDU

Polisy OC samochodów małżonka mogą stanowić koszt uzyskania przychodu drugiego małżonka pod warunkiem, że wykorzystywane będą wyłącznie do celów wynikających z prowadzonej przez podatnika działalności. Zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność składniki majątku (w tym środki transportu) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W myśl art. 22g ust. 11 wymienionej ustawy, w razie gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika majątku ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku.

Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności prowadzonej odrębnie. Majątkowa wspólność małżeńska jest jednym z rodzajów współwłasności łącznej, co oznacza, że nie jest możliwe wyodrębnienie z niej udziału każdego z małżonków, czy to w formie procentowej czy też ułamkowej. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. (Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z 15 września 2006 r., sygn. IX-005/254/Z/K/06)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja