zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Darowizny na cele charytatywne

Od czasu do czasu pojawiają się pomysły zniesienia opodatkowania VAT darowizn na cele charytatywne. Najczęściej propozycje wiążą się z przekazywaniem żywności najbardziej potrzebującym. Czy pomysły te, z pewnością szczytne, są realne? Jak kwestia opodatkowania VAT darowizn dokonywanych przez podatników przedstawia się na gruncie przepisów wspólnotowych?

Europejski system VAT opiera się na zasadach, które najdobitniej wyrażone zostały w art. 2 ust. 1 Pierwszej Dyrektywy Rady z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC). Mowa w nim, iż "zasada wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów lub usług powszechnego podatku obciążającego konsumpcję (...)".

Zasada ta ustala, iż VAT jest podatkiem obciążającym konsumpcję w sposób powszechny, a więc każda konsumpcja powinna być opodatkowana. Konsumpcja rozumiana jest tu jako konsumpcja prywatna, a nie konsumpcja podatników. Artykuł 5 ust. 6 Szóstej Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa podatku (77/388/EEC) zrównuje jednak konsumpcję prywatną z konsumpcją dokonywaną przez podatników.

Zatem wszelkie nieodpłatne przekazania towarów dokonywane przez podatników, które wiążą się z konsumpcją, podlegają opodatkowaniu. Odpowiednikiem (choć nieco inaczej, niezbyt fortunnie sformułowanym) art. 5 ust. 6 Szóstej Dyrektywy, który stanowi, iż "za dostawę za wynagrodzeniem uznaje się również (...) nieodpłatne zbycie tych towarów [stanowiących składnik majątku przedsiębiorstwa] bądź ogólnie ich wykorzystanie do celów innych niż działalność gospodarcza, jeżeli w stosunku do tych towarów lub ich części podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia całości lub części podatku naliczonego", jest art. 7 ust. 2 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług.

Wszystkie więc darowizny podatnika, również te mające charakter charytatywny, o ile wiążą się z konsumpcją (a darowizny charytatywne, co do zasady, wiążą się z konsumpcją), podlegają VAT. Jest to skutek przyjęcia przez polskiego ustawodawcę, z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej, zasad europejskiego systemu VAT.

WARTO WIEDZIEĆ
Nie ma mechanizmów pozwalających na nieopodatkowanie darowizn charytatywnych w sposób zapewniający zgodność przepisów krajowych z prawem europejskim. W przypadku darowizn możliwe jest jedynie potraktowanie (o ile spełnione są warunki określonej wartości) przekazywanych rzeczy jako prezentów o małej wartości. Zarówno w Szóstej Dyrektywie, jak i w przepisach polskiej ustawy przekazanie tego rodzaju prezentów jest wyłączone z opodatkowania.

Pojawiały się również projekty zmiany podstawy opodatkowania w przypadku darowizn dokonywanych przez podatników. Dotyczy to zazwyczaj przekazywanych zamortyzowanych urządzeń. Obecnie podstawą opodatkowania jest cena nabycia (niekiedy niewspółmiernie wysoka do wartości sprzętu).

Pojawiły się propozycje, aby w przypadku darowizn podstawę opodatkowania stanowiła wartość rynkowa. Jakkolwiek zracjonalizowałoby to sytuację przekazywania darowizn rzeczy niepełnowartościowych (np. uszkodzonych, zużytych), która budzi kontrowersje, to jednak takie rozwiązanie byłoby również niezgodne z przepisami Szóstej Dyrektywy, która w art. 11A(1)(b) za podstawę opodatkowania czynności realizowanych bez wynagrodzenia przewiduje, co do zasady, cenę zakupu.

Praktycznym, alternatywnym do darowizny, rozwiązaniem byłaby sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę.

Paweł Satkiewicz
Baker & McKenzie

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz