zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Robocizna i użyte materiały na fakturze

Elżbieta Rogala
ekspert w dziedzinie VAT,
doświadczony wykładowca,
autorka książek o tematyce podatkowej

Czy rozliczanie VAT od robocizny i od użytych materiałów może być dokonane na fakturze łącznie w jednej pozycji, w której zsumowana będzie robocizna i materiały i dla której będzie zastosowana jedna stawka VAT odpowiadająca wykonywanej usłudze?

TAK. Istotne jednak w tym przypadku jest rozważenie, czy w ogóle w cenie świadczonej usługi należy uwzględnić materiały zużyte do jej wykonania i opodatkować je stawką właściwą dla tej usługi, czy możliwe są sytuacje, gdy zużyte materiały trzeba potraktować odrębnie jako dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu według stawki właściwej dla towaru, a odrębnie samą robociznę podlegającą opodatkowaniu według stawki właściwej dla tej robocizny. Należy odnieść się do uregulowań umownych łączących strony.

Decydujący wpływ na sposób opodatkowania wykonanej usługi mają postanowienia umowy zawartej pomiędzy stronami transakcji. Ponadto na wysokość opodatkowania wpływa również to, kto wykonuje daną usługę (takie stanowisko powszechnie prezentują organy podatkowe, choć sądy administracyjne nie zawsze są tego samego zdania, o czym dalej). Jeżeli w umowie zawartej pomiędzy stronami wykonawca usługi w kalkulacji kosztu umieści koszt materiałów, to będą one składnikiem tej usługi - czyli materiały budowlane podlegać będą opodatkowaniu według tej samej stawki co wykonana usługa.

 Na fakturze powinna zostać wtedy wykazana wyłącznie cała wartość usługi budowlanej. Jeżeli zaś strony ustalą, że wykonanie usługi odbędzie się z zużyciem powierzonego materiału (nawet gdy zostanie on kupiony u samego wykonawcy usługi), to należy odrębnie potraktować dostawę materiałów i odrębnie wykonanie usługi. W

 razie braku pisemnej umowy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usługi na realizację zadania (wykonanie robót) i dysponowania wyłącznie zleceniem zainteresowanego klienta należy odnieść się do zakresu zleconych prac. Jeśli obejmuje on wykonanie określonych prac (robót), a także zabudowę niezbędnych materiałów, to z takiego zakresu zlecenia wynika świadczenie usług budowlanych wraz z zużyciem niezbędnych materiałów (zabudową materiałów).
Jeśli ponadto w zakresie zadań realizowanych przez podatnika mieszczą się roboty ogólnobudowlane, oznacza to, iż jego firma prowadzi działalność usługową, jeśli zaś do zużytych materiałów do wykonania usługi nie dolicza ona marży (materiały są zbywane po cenie zakupu), to nie ma przeszkód, by włączyć materiały w cenę usługi. Wartość materiałów zużywanych do wykonania usługi powinna być zatem opodatkowana tą samą stawką VAT co usługa. Na fakturze należy wykazać wyłącznie całą wartość wykonanej usługi (najczęściej będzie to usługa budowlana).

Przykład
Podatnik wykonał usługę w postaci nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (nie korzystał z usług podwykonawstwa). Do wykonania tej usługi wykorzystał materiał przez siebie kupiony z 22-proc. VAT naliczonym.

Usługę przyłącza kanalizacyjnego z nowo budowanego budynku mieszkalnego do miejskiej kanalizacji sanitarnej wykonał na pisemne zlecenie zainteresowanego odbiorcy. Zakres prac objętych zleceniem dotyczył usługi wykonania wykopów oraz usługi zabudowy niezbędnych materiałów. Na wykonanie zadania strony nie zawarły żadnej dodatkowej umowy, z której wynikałby sposób kalkulacji kosztów usługi.

Zatem kalkulacji kosztów wykonania usługi dokonał samodzielnie jej wykonawca, a zleceniobiorca nie potwierdził przyjętej kalkulacji. Zgodnie więc z przyjętą przez wykonawcę świadczenia kalkulacją kosztów skalkulowana osobno robocizna objęła cenę za m.b. przyłącza oraz skalkulowane osobno zużyte materiały objęły ich cenę zakupu (bez doliczania marży).

W opisanym przypadku fakturę za wykonaną usługę można i należy wystawić w jednej pozycji, w której zsumowane będą robocizna i materiały ze stawką VAT 7 proc. Tym samym wystawienie faktury z dwiema pozycjami, z dwoma różnymi stawkami VAT: dla robocizny ze stawką 7 proc., a dla zużytych materiałów ze stawką 22 proc. (zgodnie z fakturą zakupu), jest mniej korzystne dla podatnika i niezgodne z ogólnymi zasadami opodatkowywania wielu świadczeń jako jednej całości.

Podatnik dokonuje bowiem przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, opodatkowanej stawką VAT w wysokości 7 proc. (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

Opodatkowując materiały stawką właściwą dla świadczonej usługi budowlanej w wysokości 7 proc., świadczący usługę ma jednocześnie prawo do odliczenia 22 proc. podatku naliczonego od nabytych materiałów budowlanych (wykazanego na fakturze nabycia z taką właśnie stawką).

CO NA TO STATYSTYKA
Stosownie do zapisów o zakresie rzeczowym grupowań statystycznych obejmujących usługi
przedmiotem klasyfikowania według PKWiU są czynności (będące efektami działalności) o charakterze usługowym, wykonywane przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności (5.3.1).

Zgodnie z pkt 5.3.4 roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w klasach obejmujących instalowane (montowane) wyroby (sprzęt, maszyny, urządzenia), z następującymi zastrzeżeniami: roboty instalacyjne wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu; gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób; budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale 45; roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu 52.

W sprawie sposobu rozliczania na fakturze VAT od robocizny i od użytych materiałów w jednej pozycji czy w dwóch wypowiedział się także Minister Finansów oraz co najmniej dwukrotnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

CO NA TO MINISTERSTWO FINANSÓW

Zasady zaliczania materiałów budowlanych do wartości usługi remontowo-budowlanej na przykładzie usług instalowania kotłów centralnego ogrzewania przez producenta tych kotłów znajdziemy w odpowiedzi Ministra Finansów z 27 marca 2006 r. skierowanej do posłów na Sejm RP na ich interpelację nr 590.

Minister Finansów powołał się na stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące usług instalowania kotłów centralnego ogrzewania przez producenta tych kotłów w budynkach wielomieszkaniowych i w budynkach użyteczności publicznej (PKWiU 28.22.12), rozróżniające w tym zakresie dwa rodzaje czynności, tj. usługi instalacji kotłów oraz usługi temu towarzyszące, związane na przykład z montażem instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonywaniem fundamentów pod kotły c.o.

 Zatem - zdaniem Ministra Finansów - według przedstawionych w piśmie GUS założeń klasyfikacyjnych, w przypadku montażu kotłów c.o. przez producenta, należy:
  1. opodatkować stawką 22 proc. usługi instalacji kotłów, które powinny być traktowane jako dostawa wyrobu (kotła) oraz
  2. opodatkować według stawki 7 proc. usługi towarzyszące.


CO NA TO SĄD ADMINISTRACYJNY
Pojęcie robót budowlanych nie obejmuje użytych materiałów. Robota oznacza bowiem "zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, pracę, działanie, działalność, robienie czegoś", co wyraźnie wskazuje na czasownikową stronę znamion definicji.

Na tej podstawie należy - w ocenie sądu - uznać, że ustawowe sformułowanie "roboty budowlano-montażowe" zawsze oznaczać będzie czynności. Nie można więc za czynność uznać towaru zużytego w ramach tej roboty.

Zatem pojęcie robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, zawarte w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obejmuje - zdaniem sądu - usługę montażu okien, jednak bez użytych do jej wykonania materiałów (okien), które w takim przypadku wyodrębnić należy jako odpłatną dostawę towaru.

W opinii sądu takie też zrozumienie powołanego przepisu pozostaje w zgodzie z jednolitością podatkowego traktowania podobnych transakcji (przedmiotu).

W przeciwnym wypadku stosowanie odmiennych stawek podatkowych wiązałoby się ze statusem podmiotu: czy wykonując roboty budowlano-montażowe jest producentem montowanego (instalowanego) wyrobu. Takie uzależnienie, jako sprzeciwiające się regule VAT, jako podatku rzeczowego, mogłoby mieć miejsce jedynie na podstawie wyraźnego zapisu normatywnego.

Dlatego też, skoro organ uznał, że art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy o VAT nie obejmuje swym zakresem wykucia starych okien i parapetów, montażu nowej stolarki, parapetów, profili dodatkowych, wykonania nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych ościeżnicy oraz malowania ościeżnicy i stwierdził, że w takim przypadku należało zastosować stawkę opodatkowania inną niż określona w tym przepisie, to decyzja oparta na takim stwierdzeniu narusza - zdaniem sądu - ten przepis poprzez błędną jego wykładnię, co miało wpływ na wynik sprawy i w związku z tym należało ją uchylić - wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 1 czerwca 2005 r. (sygn. akt I SA/Bd 180/05) oraz z 28 września 2005 r. (sygn. akt I SA/Bd 379/05).

Limit odliczenia VAT od samochodów osobowych
Czynności, których dotyczy ograniczenie odliczenia VAT Limit odliczenia podatku naliczonego
Nabycie samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony60 proc. podatku:
  • wykazanego na fakturze
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej niż 6000 zł
Import samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
60 proc. kwoty wynikającej z dokumentu celnego - nie więcej niż 6000 zł
Najem, dzierżawa, leasing (lub inna umowa o podobnym charakterze) samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 60 proc. podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą.

Suma kwot w okresie użytkowania samochodów i pojazdów dotycząca jednego samochodu lub pojazdu nie może przekroczyć kwoty 6000 zł


Podstawa prawna
  • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz