zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Usługi noclegowe

Elżbieta Rogala
ekspert w dziedzinie VAT,
doświadczony wykładowca,
autorka książek o tematyce podatkowej

Co obejmują usługi noclegowe?

Które z nich podlegają VAT? Kto i kiedy może odliczyć VAT od usług noclegowych?

Definicja według statystyki
Usługi noclegowe, zwane także usługami zakwaterowania, hotelarskimi lub wynajmu pokoi gościnnych - to usługi hoteli oraz usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, zgrupowane statystycznie w dwóch grupowaniach: PKWiU 55.1 oraz PKWiU 55.2. Obejmują one:
 • usługi hotelarskie, czyli usługi zakwaterowania i usługi towarzyszące wliczone w cenę rachunku za nocleg, świadczone przez hotele, motele, pensjonaty,
 • usługi świadczone przez domy wycieczkowe, schroniska (w tym młodzieżowe) oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (obozowiska dla dzieci, ośrodki wczasowe oraz domy wypoczynkowe),
 • usługi świadczone przez kempingi i pola przeznaczone dla samochodowych przyczep kempingowych,
 • usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania, takich jak: pokoje gościnne, kwatery wiejskie, domki letniskowe, apartamenty,
 • oferowanie miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu.
Usługi noclegowe nie obejmują:
 • wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym (PKWiU 70.20.11),
 • długoterminowego wynajmu miejsc dla przewożonych domków mieszkalnych (PKWiU 70.20.11).
WAŻNE
W sytuacji gdy podatnik w ramach ceny noclegu dokonuje wydania posiłku, to czynność ta mieści się w klasyfikacji dotyczącej usług zakwaterowania (PKWiU 55.1 lub 55.2). Oznacza to, że usługa gastronomiczna nie jest wówczas wydzielana jako odrębna usługa i podlega opodatkowaniu według zasad i stawek właściwych dla samej usługi zakwaterowania (tj. zwolnieniu z VAT lub opodatkowaniu według stawki 7 proc.).

Zakwaterowanie w bursach, internatach i domach studenckich - zwolnione z VAT Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15) podlegają zwolnieniu z VAT. Zwolnienie to wynika wprost z zawartej w załączniku nr 4 do ustawy o VAT poz. 1 "Wykazu usług zwolnionych od podatku".

Przez pojęcie akademika, bursy czy internatu należy rozumieć zakład wspólnego zakwaterowania uczącej się młodzieży, otrzymującej wyżywienie lub nie, której miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od szkoły bądź uczelni.

Zwolnione z podatku są zatem usługi noclegowe świadczone przez bursę lub internat, polegające na zapewnieniu noclegów wraz z opieką wychowawczą oraz całodziennym wyżywieniem, jeżeli usługi te świadczone są na rzecz wychowanków lub pracowników bursy w okresie całego roku szkolnego. Usługi te według PKWiU są zakwalifikowane do grupowania 55.23.15-00.00 "Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Pozostałe usługi noclegowe zwolnione z VAT

Zwolnieniu z VAT podlega nie tylko zakwaterowanie w bursach, internatach i domach akademickich uczącej się młodzieży i personelu, ale również usługi noclegowe świadczone w ramach usług:
 1. 1) organizacji obozowisk dla dzieci (PKWiU ex 55.23.11) w zakresie, w jakim są one wykonywane w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (określony ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) - poz. 7a wykazu usług zwolnionych z podatku, zawartego w załączniku nr 4 do ustawy o VAT,
 2. 2) obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowanych przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek - § 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT,
 3. schroniska młodzieżowego dla szkół i innych publicznych placówek oświatowych działającego w formie zakładu budżetowego, jednostki budżetowej lub gospodarstwa pomocniczego - § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.

Przykład
Świadczone przez Ośrodek Kultury usługi noclegowe zgrupowane w PKWiU 55.23.11-00.00 "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" będą zwolnione z VAT, jeśli ośrodek ten ma odpowiedni status: tj. albo organizacji pożytku publicznego, albo jest jednostką objętą ustawą o systemie oświaty, i w przypadku gdy świadczy te usługi wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z takiej jednostki, albo gdy jest zakładem budżetowym (jednostką budżetową lub gospodarstwem pomocniczym tej jednostki).

Świadczenie usług noclegowych według stawki VAT 7 proc.

Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU ex 55.2) - z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15), objętych zwolnieniem z VAT - podlegają VAT według stawki 7 proc. Opodatkowaniu VAT według stawki 7 proc. podlega zatem w szczególności:
 1. wynajem za odpłatnością domku letniskowego dla pracowników oraz byłych pracowników (rencistów, emerytów), a także dla osób obcych,
 2. działalność agroturystyczna polegająca na wynajmie pokoi, tj. na krótkotrwałym lub długoterminowym zakwaterowaniu na podstawie zawartej umowy najmu przez podatnika prowadzącego gospodarstwo rolne,
 3. wynajem pokoi noclegowych dla turystów oraz pracowników różnych firm, czyli świadczenie usług noclegowych zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 55.23.13 "Usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania",
 4. zakwaterowanie opiekuna dla przebywającego w szpitalu dziecka, chyba że obecność tego opiekuna jest elementem terapii medycznej, wówczas zakwaterowanie to jest zwolnione z VAT jako usługa w zakresie ochrony zdrowia,
 5. udostępnienie miejsc noclegowych w budynku hali sportowej zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 55.23.13-00.00 "Usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania",
 6. zapewnienie noclegów przez organizatora kolonii, "zielonych szkół", wczasów dla dorosłych,
 7. udostępnianie wygospodarowanych pojedynczych pokoi noclegowych, które nie spełniają warunków do uznania ich za bursę, internat lub dom studencki, na potrzeby studentów i pracowników podczas trwania zajęć zaocznych, wieczorowych, kursów specjalistycznych, szkoleń,
 8. sprzedaż miejsc noclegowych w bursach, internatach i domach studenckich dla innych osób niż studenci i uczniowie, np. w okresie wakacji (zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie usług noclegowych w bursach, internatach i domach studenckich dla studentów i uczniów),
 9. zakwaterowanie wraz z wyżywieniem we własnym ośrodku osób uzależnionych (np. od narkotyków lub od alkoholu) w okresie rehabilitacji, bez zapewnienia opieki medycznej i terapeutycznej mieszczące się w grupowaniu PKD 55.23.Z "Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niezakwalifikowane".
Brak podatku od kupionych usŁug noclegowych przekazanych na potrzeby reprezentacji i reklamy

Zakup obcych usług noclegowych na potrzeby reprezentacji i reklamy nie podlega VAT, ponieważ przy przekazaniu tych usług u podatnika nie zaistnieją żadne czynności dotyczące opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (wskazane w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT).

Ponadto do nabywanych przez podatnika usług noclegowych na potrzeby własnego przedsiębiorstwa - co do zasady - nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego (art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT), co jest jednym z niezbędnych warunków opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.

Odliczanie VAT od nabywanych na potrzeby przedsiębiorstwa usług noclegowych zabronione

Podatek naliczony od nabywanych przez podatnika usług noclegowych - choćby związany z jego działalnością opodatkowaną VAT i stanowiący koszt uzyskania przychodów - nie może obniżać kwoty podatku należnego, gdyż w stosunku do tego rodzaju nabywanych usług taką możliwość wyłącza wprost art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT.

Zakaz tego obniżenia jest niezależny od okresu, na jaki usługi te są nabywane, tj. czy jest to nabycie na krótki czas czy też na dłuższy, czyli na kilka miesięcy lub nawet kilka lat. Nie należy się tu więc kierować podawaną często nazwą usług noclegowych: "krótkotrwałego zakwaterowania", która występuje w nazwie grupowania statystycznego.

Ponadto posiadanie zezwolenia na prowadzenie usług turystycznych także nie upoważnia podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług hotelowych (co jest możliwe właśnie w odniesieniu do usług turystycznych, o czym poniżej), jeśli usługi hotelowe nie są związane ze świadczeniem usług turystycznych, a z inną działalnością.

WAŻNE
Podatek naliczony z faktur zakupu usług noclegowych, niezależnie od możliwości uznania wartości tych usług za koszty uzyskania przychodu w świetle przepisów o podatku dochodowym, a także niezależnie od ich związku z opodatkowaną VAT działalnością przedsiębiorstwa podatnika oraz od okresu, na jaki są nabywane te usługi, nie może obniżać kwoty podatku należnego.

Przykład
Jeżeli podatnik zapewnia swoim zamiejscowym i zagranicznym pracownikom zakwaterowanie na okres kilku miesięcy (lat) i otrzymuje z tego tytułu faktury "za wynajem pokoi gościnnych", to oznacza to, iż nabywa usługi noclegowe, od których nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z względu na sam fakt przedmiotu nabycia, tj. usług noclegowych dla własnych potrzeb, podatnik nie uzyskuje prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie tych usług.


Przykład
Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie usług hotelarskich (noclegowych), polegających na zapewnieniu noclegu dla artystów i uczestników pleneru plastycznego, w ramach organizacji imprezy kulturalnej.

Zakaz odliczeń VAT od usług zakwaterowania (noclegu, hoteli) dotyczy w tym przypadku zarówno samego przedmiotu zakupu, jak i celu, któremu on służy (imprezie kulturalnej zwolnionej z VAT).

Przykład
W przypadku zakupu usługi polegającej na kompleksowym zorganizowaniu konferencji, na którą składa się również zakwaterowanie, przejazd, wyżywienie itp. i za którą usługodawca (organizator konferencji) wystawia fakturę VAT, opodatkowując całość usługi 22-proc. stawką VAT, usługobiorca ma prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego o podatek naliczony od kompleksowo nabytej usługi zorganizowania konferencji, która służy celom opodatkowanej działalności podatnika.

Odliczanie VAT od nabywanych usług noclegowych dopuszczalne wyłącznie przez podatników świadczących usługi turystyki

Naliczony VAT od nabywanych przez podatnika usług noclegowych podlega odliczeniu tylko w jednym przypadku: gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki i w celach jej wykonania. Będzie tak, jeśli usługi noclegowe weszły w skład usługi turystyki, która została opodatkowana na zasadach ogólnych, tj. innych niż opodatkowanie uzyskanej od nich marży.

Trzy są zatem warunki odliczenia naliczonego VAT od usług noclegowych, będzie ono możliwe wtedy, gdy:
 1. usługi te zostaną nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki,
 2. wejdą one w skład świadczonej usługi turystyki,
 3. usługi turystyki zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. innych niż uzyskana od nich marża.
Organy podatkowe powszechnie przyjmują, że podatnik świadczący usługi turystyki nie ma możliwości wyboru sposobu ich opodatkowania, czy to według zasad ogólnych, czy tylko według uzyskanej marży. Przyjmują one, iż tylko usługi świadczone przez podatnika we własnym zakresie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a podatnik w tej części może odliczyć podatek naliczony, gdy on wystąpi.

Natomiast w przypadku usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty podstawą opodatkowania będzie zawsze marża, a podatnikowi nie przysługuje wówczas prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od usług noclegowych nabytych w ten sposób, czyli dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust. 4 ustawy o VAT).

WAŻNE
Podatnik świadczący usługi turystyki opodatkowane na zasadach ogólnych, obejmujące świadczone we własnym zakresie usługi noclegowe ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych usług noclegowych.

Dla pełnego zobrazowania, kto może odliczać VAT od usług noclegowych, gwoli przypomnienia podajemy definicję "usług turystyki", "imprezy turystycznej" i "marży pośrednika turystycznego" z dotyczącej ich specjalnej procedury opodatkowania uzyskanej marży (zgodnie z art. 119 ustawy o VAT). Na usługę turystyki składają się takie w szczególności świadczenia, jak: transport, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.

Części składowe usługi turystyki mogą być zarówno uprzednio kupione od innych podatników i odsprzedane turyście dla jego bezpośredniej korzyści, jak i świadczone we własnym zakresie przez podmiot je wykonujący. Impreza turystyczna to wcześniej ustalona kombinacja nie mniej niż dwóch z następujących usług sprzedawanych lub oferowanych do sprzedaży w łącznej cenie, o okresie ich świadczenia dłuższym niż 24 godziny lub obejmującym nocleg: - transport, - zakwaterowanie, - inne usługi turystyczne niezwiązane z transportem lub zakwaterowaniem, stanowiące znaczącą część imprezy turystycznej (np. wyżywienie).

Marża pośrednika turystycznego to różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi turystyki (turysta), a ceną nabycia od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty przez biuro turystyczne towarów i usług stanowiących składniki świadczonej usługi turystyki, takie jak transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

Przykład
W przypadku gdy z kombinacji niezbędnych usług (transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia itp.) powstaje dana impreza turystyczna dla osoby lub grupy osób (turystów) od początku do końca, łącznie z programem pobytu turysty i wszelkimi niezbędnymi opłatami, a podatnik wcześniej zamawia bazę hotelową, gastronomiczną, transportową, zatrudnia pilotów lub przewodników grup turystycznych itp., i jako imprezę turystyczną sprzedaje (także dla zagranicznego kontrahenta, który następnie odsprzedaje wykonane przez podatnika usługi turystyczne bezpośrednio turystom), a jednocześnie podatnik opodatkowuje świadczenie usług turystycznych na zasadach ogólnych, tj. innych niż marża pośrednika turystycznego określona w art. 119 ustawy o VAT, to ma on prawo odliczać VAT od zakupów usług noclegowych dokonywanych we własnym imieniu i niewykorzystywanych dla własnych potrzeb.

WAŻNE
Polskiemu podatnikowi VAT świadczącemu usługi turystyczne dla ich nabywcy (także dla kontrahenta zagranicznego zamawiającego je w Polsce), tj. kombinację co najmniej dwóch usług składających się na usługi turystyczne (imprezę turystyczną), czyli zapewniającemu hotel i restaurację lub hotel i pilota wycieczki dla grupy osób, lub zakwaterowanie, przewodnika, ubezpieczenie itd. - przysługuje prawo do odliczenia VAT od usług noclegowych.

Ogólne zasady rozliczania VAT od usług noclegowych nabywanych w ramach świadczonej usługi turystyki

Usługi noclegowe wchodzące w skład usługi turystyki, świadczone przez organizatora i pośrednika turystycznego (PKWiU 63.3) są usługami rozliczanymi na zasadach szczególnych, ponieważ bez względu na to, kto jest nabywcą tej usługi - podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy kwotą należności, którą płaci nabywca usługi turystycznej, a kwotą, za którą podatnik nabywa od innych podatników różne składniki tej usługi (transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie itp.). W związku z taką procedurą ustalania podstawy opodatkowania usług turystycznych podatnik świadczący takie usługi zasadniczo nie nabywa prawa do odliczania podatku naliczonego od nabywanych od innych podmiotów elementów składających się na całą usługę turystyczną (w tym noclegowej).

Prawo do odliczenia funkcjonuje bez ograniczeń zasadniczo tylko wówczas, gdy VAT liczony jest od pełnej podstawy opodatkowania, tj. całej kwoty należnej od nabywcy. Wtedy odliczenie VAT naliczonego gwarantuje opodatkowanie tylko wartości dodanej (marży). Skoro zatem od razu liczony jest podatek należny od marży, odliczenie nie może przysługiwać, gdyż do budżetu nie wpłynęłaby żadna kwota.

Z pewnymi wyjątkami, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasadą ogólną jest, że odliczenie to przysługuje tylko w stosunku do podatku naliczonego, który jest bezpośrednio bądź pośrednio związany z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

Natomiast kilka negatywnych wyjątków od tej zasady odnosi się do przypadków stosowania szczególnych procedur opodatkowania, w tym wchodzących w skład usług turystyki usług noclegowych, w ramach których, ze względu na zastosowany mechanizm opodatkowania uzyskiwanej od nich marży, zostało wyłączone prawo odliczenia podatku naliczonego, mimo że będzie on związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu (art. 86 ust. 1 w związku z art. 119 ust. 4 ustawy o VAT).

Podatnikom stosującym szczególną procedurę opodatkowania usług turystyki, tj. należnego VAT liczonego tylko od uzyskiwanej od nich marży, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust. 4 ustawy o VAT).

Wyłączone więc zostało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur nabycia usług noclegowych wchodzących w skład usługi turystyki, na podstawie których, gdyby nie zastosowany mechanizm opodatkowania marży od usług turystyki, odliczenie przysługiwałoby. Odliczenie jest jednak możliwe, jeżeli usługi te nabyte zostały przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli wchodzą one w skład usługi turystyki opodatkowanej na zasadach ogólnych (tj. innych niż marża).

Jeżeli zatem podatnik będzie świadczył usługi turystyczne opodatkowane na zasadach ogólnych, zawierające usługi noclegowe, to w związku z tym będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.

Przykład
Jeżeli podatnik świadczy usługi organizatora i pośrednika turystycznego (PKWiU 63.3), organizując m.in. kolonie dla dzieci i młodzieży i wynajmując obiekty noclegowe, i dzierżawiąc inne miejsca turystyczne, będąc opodatkowany na zasadach marży, to przy przejściu na zasady ogólne i nadal świadcząc ww. usługi turystyki, ale już nie korzystając z obcych usług noclegowych, a świadcząc je we własnym zakresie, może odliczyć zawarty w nich podatek naliczony.

Wówczas - zgodnie z zasadami ogólnymi - opodatkować musi pełną kwotę należną za świadczone usługi, gwarantując sobie tym samym prawo do odliczeń podatku naliczonego także od usług noclegowych.

Nabycie usług noclegowych z zagranicy nie jest importem usług

Dla usług noclegowych, zwanych także usługami zakwaterowania, hotelowymi lub wynajmu pokoi gościnnych itp., wykonywanych przez kontrahenta zagranicznego lub na jego rzecz nie zostało określone szczególne miejsce ich świadczenia, oznaczające wskazane ustawowo miejsce opodatkowania tych usług (w art. 27 i art. 28 ustawy o VAT).

W związku z tym - zgodnie z zasadą ogólną - miejscem opodatkowania tych usług jest zawsze miejsce siedziby (a w razie jej braku miejsce prowadzenia działalności bądź miejsce stałego zamieszkania) podmiotu świadczącego usługę noclegową.

WAŻNE
Nabyte przez polskiego podatnika VAT z zagranicy usługi noclegowe nie podlegają opodatkowaniu na terytorium naszego kraju jako import usług i nie wymagają sporządzenia faktury wewnętrznej.

Brak ustawowego wskazania miejsca i adresata opodatkowania w postaci usługobiorcy oznacza, iż nabycie z zagranicy usług noclegowych (zakwaterowania, hotelowych, wynajmu pokoi gościnnych itp.) nie mieści się w pojęciu importu usług.

Przypomnijmy, iż przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, czyli osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna będąca usługobiorcą usług świadczonych przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania lub pobytu poza terytorium kraju (art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Ponieważ usługi noclegowe świadczone przez podmioty zagraniczne nie podlegają rozliczeniu podatkowemu u ich nabywcy jako import usług, podatnik je nabywający z zagranicy (importer usługi) nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT).

Przykład
Jeśli świadczący dla podatnika VAT z Polski usługę noclegową (hotelową, zakwaterowania, wynajmu pokoi gościnnych itp.) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, np. prowadzi działalność w Niemczech (kraju Unii Europejskiej), to usługa ta podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących w kraju świadczącego (tu w Niemczech).

Świadczący usługę noclegową na wystawionym rachunku posługuje się numerem identyfikacyjnym nadanym mu we własnym kraju, tj. w Niemczech, i opodatkowuje ją według zasad i stawek VAT obowiązujących w tym kraju.

Na wystawionym rachunku kontrahent niemiecki nie podaje numeru identyfikacyjnego nabywcy świadczenia i nie zawiera dopisku, iż "VAT rozlicza nabywca". Taki dopisek ma obowiązek podać tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z importem usług, czyli ze scedowaniem rozliczenia VAT na nabywcę, zgodnie z wolą ustawodawcy VAT.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny