zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Juliusz Kamiński
pracownik organów skarbowych

Przedmiotem naszej działalności jest świadczenie przewozów lotniczych polegające na czarterze (najmie) samolotów i śmigłowców. Zwykle z klientami zawieramy umowy na określoną liczbę godzin lotu samolotów i śmigłowców: najczęściej na 100 godzin lotów. Pula ta jest odpowiednio pomniejszana o każdą liczbę odbytych godzin lotów, aż do wyczerpania limitu określonego w zawartej umowie. Po wykorzystaniu przez klienta limitu godzin podanego w umowie wystawiamy fakturę i określamy w niej 7-dniowy termin płatności. Klienci uiszczają nam należność za świadczone usługi w różnym terminie: jedni przed terminem wskazanym na fakturze, inni po jego upływie. Prosimy o wyjaśnienie, czy obowiązek podatkowy związany z VAT powstaje w każdym przypadku z chwilą upływu terminu płatności określonego na fakturze (do tego terminu jest także odwołanie w umowie)?

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Na podkreślenie zasługuje, że wbrew sugestii zawartej w pytaniu Czytelnika ustawodawca nie pozostawił podatnikom możliwości wyboru okresu rozliczeniowego, w którym powstaje obowiązek podatkowy. Zawsze otrzymanie całości lub części zapłaty spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, nawet przed upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

WAŻNE
W odniesieniu do usług polegających na czarterze (najmie) samolotów i śmigłowców obowiązek podatkowy w VAT powstaje przede wszystkim z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Dopiero jeżeli nie nastąpi zapłata, a jednocześnie upłynie termin płatności określony w umowie lub na fakturze - wówczas obowiązek podatkowy powstaje w tym terminie.

Wnioski

Przedstawione zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT są szczególnie istotne na przełomie miesięcy: przykładowo zapłata nastąpi 30 dnia danego miesiąca, a termin płatności określony w umowie lub na fakturze przypada na miesiąc następny. Jeżeli podatnik nie rozliczy obrotu w rozliczeniu za dany miesiąc, a dokona tego dopiero w rozliczeniu za miesiąc następny - to wystąpi u niego zaległość podatkowa.

Takie błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w VAT jest jednym z błędów najczęściej popełnianych przez podatników w sytuacjach, w których ustawodawca łączy powstanie obowiązku podatkowego przede wszystkim z faktem otrzymania całości lub części zapłaty (do takich sytuacji należy otrzymanie części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, albo dostawa towarów, której przedmiotem są lokale i budynki), a nie np. z wystawieniem faktury lub upływem terminu płatności.

Podstawa prawna
  •  art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

Czy trzeba korygować VAT, gdy wystąpiły niedobory

W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej możemy spotkać się z sytuacją wystąpienia niedoborów w firmie. Musimy wiedzieć, że niedoborem towarów jest różnica między wartością towarów wynikającą z zapisów w księgach rachunkowych a ich stanem faktycznym, stwierdzonym wskutek inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrotowego.

Rodzi się pytanie: czy powstanie (ujawnienie) tych niedoborów ma jakieś konsekwencje w VAT? Ze względu na rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powstałe niedobory możesz te braki podzielić na dwie grupy:
  • niedobory niezawinione, które powstają wskutek zdarzeń losowych (mogą to być także niedobory naturalne, uwzględniające specyfikę działalności, jak również wynikające z błędnej ewidencji księgowej) oraz
  • niedobory zawinione, które powstają wskutek zaniedbań osób odpowiedzialnych (lub kradzieży) i są konsekwencją niewłaściwego zabezpieczenia towarów.
Niedobory (zawinione i niezawinione) nie są wymienione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tak jak czynności podlegające VAT. Nie są one ani dostawą towarów, ani też świadczeniem usług. Oznacza to, że sam fakt wystąpienia w firmie niedoboru nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Wątpliwości mogą pojawić się natomiast w odniesieniu do rozliczenia podatku naliczonego, który odliczono przy zakupie tych towarów, a których następnie dotknęły niedobory.

Zasadniczo w myśl art. 86 ustawy o VAT można odliczyć VAT jedynie od tych wydatków, które poniesiono na nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (ze wskazanymi w ustawie o VAT wyjątkami).

Pamiętać należy, że nie można odliczyć VAT wtedy, gdy poniesionych wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Jeżeli jednak niedobory powstają w trakcie normalnego, racjonalnego działania przedsiębiorcy i wydatki na te towary poniesiono w celu osiągnięcia przychodów, a także jeżeli dołożono należytej staranności w celu uniknięcia tych niedoborów - to (o ile są one także odpowiednio udokumentowane) - stanowią koszty uzyskania przychodów.

Skoro więc wydatki związane z nabyciem towaru, którego niedobór stwierdzono, np. w inwentaryzacji (czy spisie z natury), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - nie tracimy prawa do odliczenia VAT związanego z jego zakupem (o ile oczywiście spełniamy pozostałe warunki do tego odliczenia VAT wynikające z ustawy o VAT). Nie trzeba zatem korygować VAT odliczonego od towarów, które następnie zostały utracone, zniszczone lub skradzione.

Natomiast zupełnie inaczej trzeba postąpić, gdy przeprowadzona w firmie inwentaryzacja (spis z natury) wykaże braki zawinione. Jeśli bowiem ustalono osobę winną powstałych braków i zwróci ona koszty niedoboru - wówczas należy potraktować tę czynność jako dostawę towaru, a co za tym idzie - naliczyć VAT należny. Podatkowe skutki niedoborów są zatem różne w zależności od tego, jakiego rodzaju jest ów niedobór.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz