zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne

Marzena Gubała
Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o.o.

Podmioty realizujące dostawy towarów z przeznaczeniem na eksport mają ogromne trudności z uzyskaniem kopii odpowiedniego dokumentu od zagranicznego nabywcy towarów. Niejednokrotnie też kopia doręczana jest dostawcy z opóźnieniem, nawet do kilku miesięcy po tym, jak towar został sprzedany, a jego dostawa udokumentowana fakturą VAT. Brak stosownego dokumentu skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT przez dostawcę według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej towaru będącego przedmiotem eksportu. Jak uniknąć takich problemów?

Opodatkowaniu VAT podlega również eksport towarów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej: ustawy o VAT). W myśl art. 2 pkt 8 przywołanej ustawy przez pojęcie to należy rozumieć potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
  • dostawcę lub na jego rzecz, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem enumeratywnie wskazanych w ustawie towarów wywożonych przez samego nabywcę.
Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje odpłatną dostawę towarów, rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, jak również wskazuje szczególne rodzaje czynności mieszczących się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów.

WAŻNE
Jak wynika z legalnej definicji eksportu towarów, w zależności od tego, kto dokonuje wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, lub na czyją rzecz wywóz ten następuje, ustawodawca wyróżnił: w eksport bezpośredni - który następuje w sytuacji, gdy podmiotem dokonującym wywozu jest dostawca towarów lub podmiot działający na jego rzecz, oraz w eksport pośredni - gdy podmiotem dokonującym wywozu jest nabywca towarów lub podmiot działający na jego rzecz.

Dla obu przypadków ustawa o VAT przewiduje możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0 proc., o ile dostawca towarów spełni określone wymogi dokumentacyjne. W odniesieniu do eksportu bezpośredniego warunkiem preferencyjnego opodatkowania jest posiadanie przez podatnika dokumentu celnego potwierdzającego wywóz poza terytorium kraju.

Dysponowanie takim dokumentem przez dostawcę towarów nie jest możliwe w sytuacji, gdy podmiotem wywożącym ten towar jest nabywca lub podmiot działający na jego rzecz. Zasadniczo bowiem to nabywca dokonuje odprawy celnej towarów, a tym samym dysponuje stosownym dokumentem celnym.

Uwzględniając specyfikę eksportu pośredniego, ustawodawca określił, że warunkiem zastosowania stawki preferencyjnej w takim przypadku będzie posiadanie przez dostawcę towarów kopii dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Dodatkowo z dokumentu takiego powinna wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

WARTO WIEDZIEĆ
Niezależnie od formy eksportu otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty lub jego kopii (w przypadku eksportu pośredniego) w terminie późniejszym upoważnia go do korekty podatku należnego w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 11 w zw. z ust. 9 ustawy o VAT).

W praktyce gospodarczej podmioty realizujące dostawy towarów z przeznaczeniem na eksport mają ogromne trudności z uzyskaniem kopii takiego dokumentu od zagranicznego nabywcy towarów. Niejednokrotnie też kopia doręczana jest dostawcy z opóźnieniem, nawet do kilku miesięcy po tym, jak towar został sprzedany, a jego dostawa udokumentowana fakturą VAT. Brak stosownego dokumentu skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT przez dostawcę według stawki właściwej dla sprzedaży krajowej towaru będącego przedmiotem eksportu.

Jak uniknąć problemów z dokumentacją

űeby uniknąć opisanych tu negatywnych konsekwencji, dostawcy towarów mogą porozumieć się z ich nabywcami, iż w razie nieterminowego doręczenia kopii dokumentu celnego nabywca zostanie obciążony kwotą stanowiącą równowartość podatku naliczonego wskutek braku dokumentów.

W takim przypadku może pojawić się wątpliwość co do właściwego udokumentowania tego obciążenia. Warto też zwrócić uwagę, że obciążenie importera kosztami naliczonego podatku powinno wyraźnie wynikać z postanowień umownych wiążących strony.

WAŻNE
Należy stwierdzić, że właściwym dokumentem, w oparciu o który nabywca, który nie doręczył albo doręczył z opóźnieniem kopię dokumentu SAD, powinien zwrócić podatek zapłacony przez dostawcę w związku z brakiem stosownych dokumentów, jest nota obciążeniowa.

Warto podkreślić, iż faktura stanowi dokument zastrzeżony dla wykazania czynności podlegających opodatkowaniu. Tymczasem, jak wynika z przepisów ustawy o VAT, działanie polegające wyłącznie na obciążeniu podatkiem nie mieści się w zakresie przedmiotowym wskazanej ustawy. Ponadto dostawca nie ma też obowiązku wystawiania faktury korygującej w związku z naliczeniem VAT ze względu na brak wymaganych dokumentów.

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. wyraźnie wskazują, w jakich przypadkach dostawca powinien wystawiać faktury korygujące. Zwłaszcza nie znajdzie zastosowania regulacja zawarta w § 17 ust. 1, stanowiąca o obowiązku wystawienia faktury korygującej m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w stawce lub kwocie podatku. W analizowanym przypadku zastosowana została bowiem stawka właściwa. Jedynie z powodu braku określonych dokumentów dostawca jest zobowiązany do naliczenia VAT.

Podstawa prawna
  •  art. 2 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 1-4, art. 41 ust. 11 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

WAŻNE
VAT z faktur zaliczkowych można dostać w dwa miesiące
Podatnik, któremu przysługuje zwrot VAT wynikający z faktur zaliczkowych za usługi uszlachetniania towarów, może ubiegać się o przekazanie mu pieniędzy na konto bankowe w ciągu 60 dni od złożenia rozliczenia. Stwierdził tak naczelnik opolskiego urzędu skarbowego w wiążącej interpretacji wydanej w sprawie spółki, która otrzymała zaliczki na poczet usług polegających na uszlachetnianiu towarów i udokumentowała je fakturami z zerową stawką VAT
(sygn. PP/443-86-1GK/06/07).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz