zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?

Justyna Zając-Wysocka
Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej Sp. z o.o.

Jednym ze spornych w doktrynie zagadnień jest kwestia konieczności korekty podatku naliczonego po dokonaniu aportu w odniesieniu do uprzednio nabytych towarów i środków trwałych. Istnieją rozbieżne opinie na ten temat. Czy takiej korekty należy dokonywać?

W tej kontrowersyjnej kwestii wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w piśmie z 27 marca 2007 r. skierowanym do dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Ministerstwo przedstawiło swoje stanowisko w sprawie konieczności dokonania korekty podatku naliczonego po dokonaniu aportu.

Co zaskakujące, Ministerstwo uznało, że zakupione z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży opodatkowanej towary handlowe, wnoszone następnie aportem do spółki, w żadnym momencie działalności nie posłużyły wykonywaniu działalności opodatkowanej, a jedynie stają się przedmiotem czynności zwolnionej.

Zatem warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie zostaje w rezultacie zrealizowany. W takim przypadku - zdaniem Ministerstwa - występuje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku, bez względu na okres, w którym nastąpi dostawa, wynikający z generalnej zasady, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Natomiast w odniesieniu do innych towarów (w tym środków trwałych) wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, a następnie przekazanych w ramach dostawy zwolnionej z podatku (aport rzeczowy) obowiązek skorygowania odliczonego podatku Ministerstwo upatruje w art. 91 ust. 7 ustawy.

WAŻNE
Zgodnie z art. 86 ust. 1 podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli zatem przedsiębiorca kupuje towary w związku z prowadzoną działalnością, towary te mogą być niewątpliwie uznane za służące do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dlatego przedsiębiorca ma prawo do obniżenia podatku należnego. Warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, jest zrealizowany w momencie nabycia tych towarów. Obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku nie wynika zatem w żadnym wypadku z zasady zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy.

Kontrowersyjne stanowisko

Nie można się również zgodzić z argumentami Ministerstwa dotyczącymi art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią tego przepisu korekty podatku naliczonego należy dokonać w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo.

Mając na uwadze dosłowne brzmienie przepisów ustawy o VAT, trzeba stwierdzić, że znajdą one zastosowanie w jednej tylko sytuacji. Korekta podatku naliczonego dotyczyć może wyłącznie sytuacji, gdy podatnik zbywający jakikolwiek towar (lub przedsiębiorstwo albo nieruchomość) w wyniku aportu wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarówno czynności opodatkowane, jak i nieopodatkowane.

Podatnik ma wtedy obowiązek wyodrębnienia kwot podatku naliczonego, w stosunku do których przysługuje mu prawo do odliczenia, oraz takich, w stosunku do których prawo to jest wyłączone. Jeżeli natomiast takie wyodrębnienie jest niemożliwe, powinien on obliczyć podatek do odliczenia zgodnie z tzw. strukturą sprzedaży, ustaloną w oparciu o proporcję obrotu opodatkowanego i nieopodatkowanego za poprzedni rok podatkowy.

WARTO WIEDZIEĆ
Właściwa proporcja jest ustalana po zakończeniu bieżącego roku podatkowego na podstawie faktycznie zrealizowanego obrotu. Wówczas podatnik dokonuje korekty zgodnie z przepisami art. 91 ustawy o VAT. Nie ma obowiązku sporządzania korekty, gdy wnoszący aport nie stosował zasad obliczania proporcji i jej korygowania.

Przepisy dotyczące korekty podatku naliczonego dotyczą jedynie podatników, którzy nabyte towary i usługi wykorzystują do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych z podatku. Do dokonywania korekty podatku naliczonego według zasad określonych w art. 91 ustawy o VAT zobowiązani są natomiast podatnicy, którym przysługuje prawo do odliczenia częściowego, które z kolei następuje w oparciu o strukturę sprzedaży, ustalaną według reguł określonych w art. 90 ust. 2-6.

WAŻNE
Regulacje art. 91 ust. 4-6 ustawy o VAT dotyczące środków trwałych nie funkcjonują samodzielnie. Należy wyraźnie podkreślić, że przepisy te odnoszą się przede wszystkim do takich środków trwałych, które po nabyciu służyły zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej z podatku, a podatek naliczony przy ich zakupie odliczany jest według struktury sprzedaży.

Z kolei art. 91 ust. 7 dotyczy sytuacji, w której podatnik, prowadząc działalność opodatkowaną i zwolnioną, kupione towary i usługi (w tym środki trwałe) początkowo wykorzystywał wyłącznie do działalności opodatkowanej, a następnie zaczął wykorzystywać do działalności zwolnionej (lub odwrotnie).

Sprzedaży środka trwałego, który służył wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, a szczególnie wniesienia go tytułem aportu do spółki handlowej lub cywilnej, która to czynność jest zwolniona z podatku, nie można uznać za rozpoczęcie wykorzystywania tego środka w działalności podatnika do sprzedaży nieopodatkowanej.

Organy administracji skarbowej zdają się zatem nie zauważać, że w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT mowa jest o odpowiednim stosowaniu art. 91 ust. 1-5 (a nie ust. 6). Natomiast art. 91 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że sprzedaż środków trwałych, które były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, nie rodzi obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezależnie od tego, czy ta sprzedaż jest opodatkowana, czy zwolniona z podatku. Podkreślić należy, że sprzedaż środka trwałego nie wpływa na strukturę sprzedaży, o czym stanowi art. 90 ust. 5 ustawy o VAT.

WAŻNE
Wniesienie aportem do spółki towarów, od których odliczono VAT, nie może powodować obowiązku sporządzenia korekty VAT naliczonego. Celem wniesienia towarów w formie aportu jest bowiem ich dalsze wykorzystywanie w działalności gospodarczej. (Wyrok NSA w Warszawie z 7 czerwca 2004 r., sygn. akt FSK 87/04) 7 grudnia 2006 r. zapadł z kolei wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Olsztynie (sygn. akt SA/Ol 528/06), w którym sąd uznał, iż sprzedaż środków trwałych, które były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, nie rodzi obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezależnie od tego, czy ta sprzedaż jest opodatkowana, czy zwolniona z podatku. (Wyrok WSA w Olsztynie z 7 grudnia 2006 r., sygn. akt SA/Ol 528/06)

Podstawa prawna
  • art. 86 ust. 1, art. 91 ust. 1-5 i ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz