zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT

Tomasz Adamiec
prawnik w Kancelarii Doradztwa Prawnego

Ja i mąż jesteśmy rolnikami ryczałtowymi. Każde z nas posiada odrębne gospodarstwo rolne, nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, a nadto posiadamy wspólne gospodarstwo o powierzchni 12,5 ha. Nie mamy rozdzielczości majątkowej. Od lutego 2007 r. prowadzę ewidencję sprzedaży w myśl art. 27 ust. 1 ustawy o VAT oraz posiadam udokumentowaną sprzedaż za 2006 r. na kwotę 20 000 zł. Chcę teraz uzyskać status podatnika VAT na zasadach ogólnych z gospodarstwa własnego i gospodarstwa wspólnego. W związku z tym mam pytanie: czy po uzyskaniu przeze mnie statusu podatnika VAT na zasadach ogólnych jest możliwe, aby mąż pozostał rolnikiem ryczałtowym z gospodarstwa rolnego, które stanowi jego wyłączną własność?

Przede wszystkim należy wskazać, co kwalifikujemy jako działalność gospodarczą. Ustawodawca definiuje ją jako obejmującą wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy.

Działalność gospodarcza obejmuje też czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Polski ustawodawca nie definiuje w ustawie o VAT pojęcia gospodarstwa rolnego. Pojęcie to jest natomiast zdefiniowane w ustawie o podatku rolnym.

Oznacza ono obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, niemającej osobowości prawnej.

Z kolei działalnością rolniczą jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych itd. W art. 15 ust. 4 ustawy o VAT stwierdza się, iż w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast daną osobę można zakwalifikować jako rolnika ryczałtowego, jeżeli dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zwalnia się od VAT dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. W myśl art. 43 ust. 3 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:
  1. dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 000 zł oraz
  2. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, oraz
  3. prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 (dziennej ewidencji sprzedaży).
WAŻNE
Rolnik ryczałtowy, który spełnił wymienione wyżej warunki i zrezygnował ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, staje się czynnym podatnikiem VAT rozliczającym ten podatek na zasadach ogólnych.

WNIOSKI

Status podatnika opodatkowanego VAT na zasadach ogólnych z gospodarstwa własnego oraz gospodarstwa wspólnego, przy spełnieniu wymogów zawartych w art. 43 ust. 3 ustawy o VAT, uzyskuje jedno z małżonków, drugie zaś pozostaje rolnikiem ryczałtowym z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego pozostającego jego majątkiem osobistym w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Podstawa prawna
  •  art. 2 pkt 16, art. 15 ust. 1, art. 43 ust. 3, art. 96 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  •  art. 1 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.)

WAŻNE
Alkohol w czekoladzie bez podatku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie UAB Profisa v. Muitines departamentas prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (C-63/06). Zgodnie z orzeczeniem ETS państwa członkowskie powinny zwolnić z akcyzy alkohol etylowy zawarty w wyrobach czekoladowych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz