zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej

Juliusz Kamiński
pracownik organów skarbowych

Świadczymy usługi w zakresie instalowania drzwi automatycznych w różnych obiektach. Otrzymaliśmy zlecenie zainstalowania tego rodzaju drzwi w domu opieki społecznej. Czy usługę taką powinniśmy opodatkować 7-proc. stawką VAT ze względu na to, że tego rodzaju obiekty zaliczane są do obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 146 ustawy o VAT?

Świadczone przez Czytelnika usługi będą podlegały opodatkowaniu z zastosowaniem 7-proc. stawki VAT, ale na podstawie innych uregulowań, niż wskazane w pytaniu. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o VAT do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu do:
  • robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
  • obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.
Dla potrzeb VAT przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT zdefiniowane zostało pojęcie obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W myśl tego przepisu, jeżeli w ustawie jest mowa o obiektach budownictwa mieszkaniowego, rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne jest, że domy opieki społecznej klasyfikowane są w PKOB w grupie o symbolu 113 "Budynki zbiorowego zamieszkania". W grupie tej bowiem w świetle PKOB mieszczą się: - domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp., - budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, - budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.

WNIOSKI

Usługi świadczone przez Czytelnika podlegają opodatkowaniu 7-proc. stawką VAT. Wskazanie właściwej podstawy prawnej stosowania preferencyjnego opodatkowania świadczonych usług jest istotne dla Czytelnika, dlatego że zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22 proc.

VAT oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych z VAT, dane na fakturze VAT w zakresie nazwy towaru lub usługi obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa o VAT lub przepisy wykonawcze do tej ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Wprawdzie zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT ustawodawca odwołuje się do symbolu PKOB, ale ze względu na konstrukcję tych uregulowań (wskazywanie tylko niektórych obiektów z grupowania oznaczonych konkretnym symbolem -ex) uzasadnione jest wskazywanie na fakturach konkretnej podstawy prawnej uzasadniającej korzystanie z preferencyjnego opodatkowania VAT.

Umożliwi to Czytelnikowi uniknięcie konieczności wyjaśniania organom podatkowym podstawy prawnej uprawniającej do stosowania 7-proc. stawki VAT.

Podstawa prawna
  •  art. 2 pkt 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  •  § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 ze zm.)
  •  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.)

WAŻNE
Można odliczyć VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta űaden przepis prawa wspólnotowego nie wskazuje na możliwość pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT z powodu niedopełnienia obowiązku rejestracji przez wystawcę faktury. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 20 marca br. (I SA/Wr 1625/06).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler