zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Edyta Koślacz
konsultant podatkowy
w Biurze Doradztwa i Rozliczeń Podatkowych "Oleńka"

Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt ustawy o zwrocie akcyzy za używane auta. Kto i kiedy otrzyma zwrot podatku?

Projekt ustawy z 16 kwietnia 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu samochodu osobowego właśnie został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. W myśl przepisów o zwrot akcyzy będą mogli ubiegać się nabywcy samochodów sprowadzonych z zagranicy pomiędzy 1 maja 2004 r. a 30 listopada 2006 r.

W tym przedziale czasowym podatnicy płacili podatek akcyzowy w rażąco wysokich kwotach, wynoszących nawet 60 proc. wartości auta w przypadku nabycia samochodu kilkuletniego. Ten proceder przerwał wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ogłoszony 18 stycznia 2007 r. Trybunał orzekł, że obowiązujące w Polsce przepisy ustawy o podatku akcyzowym niesprawiedliwie traktowały samochody osobowe sprowadzane wewnątrzwspólnotowo po 1 maja 2004 r., ponieważ mogły być one wyżej opodatkowane od sprzedawanych samochodów już zarejestrowanych w Polsce.

Takie postępowanie jest zaś niezgodne z art. 90 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Nadmienić należy, że jako sprzeczne z przepisami unijnymi uznano opodatkowanie wyższą stawką akcyzy samochodów osobowych starszych niż dwuletnie. Wyrok wydany przez ETS nakazał zwrot kwoty podatku akcyzowego przewyższającej kwotę odpowiadającą rezydualnemu podatkowi zawartemu w cenie krajowego, podobnego samochodu używanego.

W praktyce oznacza to, że do zwrotu będzie podlegała kwota akcyzy obliczona jako różnica pomiędzy zapłaconym przez podatnika podatkiem akcyzowym a podatkiem akcyzowym zawartym w średniej wartości rynkowej podobnego samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju.

WAŻNE
Ministerstwo Finansów przedstawiło następujący przykład obliczania kwoty zwrotu: podatnik nabył samochód i zapłacił od wewnątrzwspólnotowego nabycia akcyzę w wysokości 300 zł. Gdyby kupował samochód tej samej marki (VW Golf 1,6 z 1994 r.) w Polsce, zapłaciłby podatek akcyzowy w wysokości 189,80 zł. Akcyza do zwrotu wyniesie więc 110,20 zł (300 - 189,80).

Praca nad projektem ustawy to przede wszystkim wynik wydanego wyroku, ale także ujednolicenie zasad zwrotu części podatku akcyzowego w związku z przewidywaną lawiną wniosków o zwrot akcyzy. Projekt, nad którym trwają prace, nie zawiera żadnego szczegółowego trybu postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego.

Jedyne warunki, które muszą być spełnione, to te, by osoba występująca o zwrot podatku była właścicielem samochodu osobowego w chwili składania wniosku, a także by złożyła stosowne dokumenty. Odpowiednio właścicielem będzie nabywca wewnątrzwspólnotowy lub importer będący nadal właścicielem pojazdu, który faktycznie dokonał zapłaty akcyzy i nie zrekompensował sobie ciężaru podatku akcyzowego w cenie sprzedaży.

Jeżeli z kolei samochód zostanie już sprzedany, właścicielem będzie jego nabywca na terytorium Polski. W zależności od tego, w jakim trybie została zapłacona zawyżona akcyza, dokumenty mogą być różne.

WARTO WIEDZIEĆ
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty mają obowiązek złożyć osoby, które nabyły samochód w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu. Dodatkowo podatnicy występujący o zwrot w trybie stwierdzenia nadpłaty będą obowiązani zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej sporządzić korektę uprzednio złożonej deklaracji podatku akcyzowego AKC-U wraz z wyjaśnieniem przyczyn korekty.

Z kolei osoby, które nabyły samochód na terytorium kraju, składają wniosek o zwrot akcyzy. Tu obowiązuje dodatkowy warunek, by część akcyzy nie została już zwrócona nabywcy wewnątrzwspólnotowemu lub importerowi, ponieważ jak wynika z projektu ustawy, zwrot akcyzy przysługuje tylko jeden raz w odniesieniu do danego samochodu osobowego. We wniosku należy podać imię i nazwisko nabywcy na terytorium kraju, adres oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności samochodu.

Wprawdzie przepisy projektu nie przewidują, żeby podatnik miał obowiązek dołączać potwierdzenie uiszczonej akcyzy, niemniej należy się spodziewać, że pracownicy izb celnych będą się domagali bądź dowodu wpłaty, bądź dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrz- wspólnotowo.

WAŻNE
Zgodnie z projektem zwrot przysługuje, gdy wysokość kwoty zadeklarowanej i zapłaconej akcyzy przewyższa kwotę akcyzy zawartą w średniej wartości rynkowej podobnego samochodu osobowego, niepochodzącego z zagranicy, zarejestrowanego w kraju. Zwrot obejmuje różnicę między tymi kwotami.

W projekcie uregulowano, że średnią wartość rynkową podobnego do nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego samochodu osobowego ustala się na podstawie średniej ceny samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju, tej samej marki, modelu, roku produkcji, wyposażenia oraz o przybliżonym stanie technicznym. Projekt zakłada, że o zwrot można ubiegać się w terminie 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie.

W przypadku nabywcy wewnątrzwspólnotowego albo importera zwrot będzie następował w trybie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących nadpłaty. Natomiast w przypadku nabywcy na terytorium kraju zwrot nastąpi w trybie uregulowanym niniejszą ustawą, wszczynanym w wyniku wniesienia stosownego wniosku o zwrot akcyzy. Organem zajmującym się tymi zwrotami będzie naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonania rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Więcej informacji znajduje się w projekcie ustawy:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6& dzial=637&id=74291&typ=news

Warto nadmienić, że projekt przewiduje, iż wniosek o zwrot akcyzy wraz z załącznikami nie będzie podlegał opłacie skarbowej. Sporządzony wniosek o zwrot podatnicy będą składali do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonania rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Naczelnik izby skarbowej będzie miał 6 miesięcy na wydanie decyzji w sprawie zwrotu. Sami podatnicy mogą zaś wystąpić o zwrot podatku akcyzowego w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Warto zwrócić uwagę, że ministerstwo odstąpiło od pomysłu weryfikacji cen zakupu widniejących na umowach bądź fakturach. Powszechnie wiadomo, że podatnicy celem obniżenia kosztów zakupu samochodu zaniżali wartość samochodu, żeby uiścić niższą akcyzę. Pierwotnie ministerstwo postanowiło połączyć procedurę zwrotu z weryfikacją podstaw opodatkowania, a to by oznaczało, że pod lupę trafiłyby wszystkie samochody nabywane za przysłowiowe 1 euro.

Niemniej, jak wynika z przepisów projektu, różnica podatku do zwrotu będzie obliczana w oparciu o średnią wartość rynkową danego samochodu w określonym miesiącu, a nie o jednostkową cenę zakupu podobnego samochodu nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego. Warto jednak zauważyć, że decyzje wydawane przez izby celne będą uznaniowe. W praktyce bowiem decyzja odnośnie do sposobu ustalenia wartości rynkowej danego samochodu pozostaje tylko i wyłącznie w gestii organów podatkowych.

Projekt ustawy zwiera jedynie wskazanie, że przyjęta średnia wartość rynkowa samochodu ma uwzględniać markę, model, rok produkcji, wyposażenie, stan techniczny samochodu. Jak wynika z oceny Ministerstwa Finansów, wprowadzenie w życie projektu ustawy wpłynie na uszczuplenie dochodów budżetu państwa o ok. 580 mln zł.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz