zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Stawka VAT przy usługach budowlanych

Jaką stawką należy opodatkowywać trwałe zabudowywanie przestrzeni wnękowych szafami z materiałów drewnianych i drewnopodobnych wykonywane przez producenta w obiektach budownictwa mieszkaniowego i budynkach oraz jaka jest podstawa prawna zastosowania tej stawki?
W przypadku wykonywania czynności związanych z montażem szaf wnękowych przez ich producenta przysługuje prawo do stosowania stawki 7 proc., jeżeli czynności te są usługami (robotami budowlano-montażowymi lub remontami) zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) i są wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego i budynkach zbiorowego zamieszkania.
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
W myśl ust. 2 ww. art. 146 ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w dziedzinie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy - rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB): 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto kwestię stosowania 7-proc. stawki VAT m.in. do usług budowlano-remontowych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy (tj. 22 proc.), obniża się do 7 proc. dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Z preferencji tych mogą skorzystać usługi wymienione w poz. 20 tego załącznika to jest:
- budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130):
a) domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych,
b) budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.
Zatem w odniesieniu do usługi, której przedmiotem jest wykonywanie robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obowiązywać będzie obniżona stawka podatku w wysokości 7 proc.
Roboty montażowe w zakresie mebli kuchennych i szaf wnękowych należy zaklasyfikować do działu 45 PKWiU. Mieszczą się one, pod warunkiem ich trwałego umiejscowienia w budynku mieszkalnym, w pojęciu robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) i będą opodatkowane do 31 grudnia 2007 r. 7-proc. stawką VAT. Natomiast wykonywane w pozostałych obiektach podlegają opodatkowaniu stawką 22 proc.
Należy pamiętać, że jeżeli przedmiotem umowy jest sprzedaż elementów szaf wnękowych wraz z montażem w obiektach budowlanych, a zatem w cenie dostawy zawarta jest również usługa ich montażu, to całość transakcji powinna być opodatkowana stawką 22 proc. Jeżeli natomiast usługa montażu szaf wnękowych jest odrębnym elementem umowy, podatnik może w wystawionej przez siebie fakturze osobno wykazać obrót z tytułu dostawy szaf wnękowych (22 proc.) i osobno obrót za wykonaną usługę montażu (7 proc. przy spełnieniu warunków z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT). Jeśli zaś przedmiotem umowy cywilnoprawnej jest usługa remontowo-budowlana, to brak jest podstaw do wyłączenia z niej poszczególnych elementów ceny. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT podatnik będzie mógł zastosować stawkę 7 proc. w odniesieniu to usług remontowo-budowlanych.

ALEKSANDRA NOWATORSKA

Podstawa prawna
art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.); § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler