zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Usługi budowlane

Jesteśmy firmą świadczącą usługi budowlane, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W chwili obecnej zamierzamy we Francji świadczyć usługi budowlane, polegające zarówno na kompleksowym remoncie konkretnych budynków, jak i budowy od podstaw domów według już przygotowanego projektu. Wszystkie te usługi będą związane z konkretną nieruchomością, za każdym razem zawarta umowa będzie określała, jaki budynek mamy remontować, lub gdzie mamy wybudować dom. W związku z tym pojawiają się pytania: jak powinniśmy opodatkować wykonywane w kraju Unii usługi, jak mamy wystawić fakturę? Czy takie usługi powinniśmy wykazać w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE?

Odpowiadając na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności należy ustalić miejsce świadczenia usług. Ustalając miejsce świadczenia usługi, ustalimy jednocześnie miejsce jej opodatkowania.
Wykonywanie usług remontowych w konkretnym budynku i budowanie domów na konkretnej działce budowlanej zalicza się bez wątpienia do kategorii usług związanych z nieruchomościami. Gdy podatnik świadczy usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usługi przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takie jak usługi architektów nadzoru budowlanego, to miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Tym samym usługa taka jest opodatkowana w kraju, w którym położona jest nieruchomość, według stawek tam obowiązujących.
Jest to otwarty katalog usług – muszą być one związane z nieruchomością. W stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu miejscem świadczenia, a co za tym idzie miejscem opodatkowania usług budowlanych związanych z konkretnymi nieruchomościami, jest miejsce położenia nieruchomości – czyli Francja.

FAKTURA
Wystawiana przez polskiego podatnika faktura nie zawiera stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem – jest wystawiana bez kwot i stawek podatku.
W praktyce nie podajemy stawek ani kwot podatku, jak również kwoty należności brutto – bo ich nie ma.
Należy pamiętać, że nie jest to “zerowa” stawka podatku – fakturę wystawia się bez polskiego VAT.

ROZLICZENIE USŁUGI W DEKLARACJI VAT-7
W deklaracji składanej na potrzeby podatku od towarów i usług – VAT-7 (lub składanej kwartalnie VAT-7K) – czynność ta, czyli usługa, której miejscem świadczenia (a co za tym idzie również opodatkowania) jest terytorium innego kraju Unii Europejskiej (w naszym pytaniu Francja), powinna zostać wykazana w części C deklaracji, w poz. 21.
Przykład
Polski podatnik wykonał usługę budowlaną na rzecz kontrahenta francuskiego, której miejscem opodatkowania jest terytorium Francji, zgodnie z miejscem położenia nieruchomości. Wystawił fakturę w euro, gdzie kwota ta, po przeliczeniu na złotówki według kursu z dnia wystawienia faktury, wyniosła 70 500 zł. Kwotę tę podatnik powinien wpisać w poz. 21 deklaracji VAT-7.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA VAT-UE
Informację podsumowującą VAT-UE obowiązani są składać podatnicy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Świadczenie usług nie jest ani dostawą towarów, ani ich nabyciem. Tym samym w takim przypadku podatnik nie składa informacji podsumowującej.

REASUMUJĄC
Wyżej opisana usługa budowlana nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Piotr Ostrowski

Podstawa prawna
- art. 27 ust. 2 pkt 1, art. 100 ust. 1, art. 106 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)
- § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU nr 95, poz. 798)

TO WARTO WIEDZIEĆ
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług umowy użyczenia zawarte przez gminę z osobami zarówno fizycznymi, jak i prawnymi?

Wyjaśnienie Urzędu Skarbowego w Krośnie z 24 października 2005 r. (US.PP.443/70/2005)
Gmina zwróciła się do naczelnika tut. urzędu skarbowego z zapytaniem w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów użyczenia, przedstawiając następujący stan faktyczny: Gmina posiada zawarte umowy użyczenia z osobami zarówno fizycznymi, jak i prawnymi.
Gmina podała, że w trakcie nabywania, tj. budowy, zakupu budynku mieszkalnego i lokali użytkowych, będących przedmiotem umów użyczenia, oraz zakupu wyposażenia tych lokali nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tymi zakupami oraz że użyczone działki stanowią majątek własny gminy. W tak przedstawionym stanie faktycznym gmina /powołując art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)/ stwierdziła, że wyżej wymienione umowy użyczenia należy traktować jako czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Tut. organ podatkowy podzielił zaprezentowane przez podatnika stanowisko i wyjaśnił:
Zgodnie z art. 710 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Według tut. organu podatkowego – w obecnym stanie prawnym – dostawy towarów i usług pod tytułem nieodpłatnym co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o VAT jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, traktuje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części. (…)
Należy stwierdzić, że przedmiotowe użyczenia, jako niespełniające przesłanki określonej w art. 8 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (…)
(Skróty pochodzą od redakcji)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz