zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Akcyza od energii elektrycznej

Podatnik prowadzi firmę, której przedmiotem działalności jest obrót i dystrybucja energii elektrycznej. Firma nabywa energię bezpośrednio od wytwórców (producentów) lub od pośredników (podmiotów posiadających koncesje na obrót energią elektryczną). Na fakturach zakupu energii od ww. podmiotów zawarty jest podatek akcyzowy. Firma dostarcza energię zarówno do odbiorców krajowych, jak i do państw Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy. Czy firmie przysługuje zwrot akcyzy zawartej na fakturach zakupu energii elektrycznej, która następnie jest dostarczana do krajów Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 o podatku akcyzowym podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu, tj. czynności określonych w art. 4 ww. ustawy.
W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu akcyzą podlegają:
1) produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
2) wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego
3) sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju
4) eksport i import wyrobów akcyzowych
5) wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa.
Energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym niezharmonizowanym, wymienionym w załączniku nr 1 do ww. ustawy w poz. 61, w związku z czym obowiązek podatkowy powstaje w stosunku do tego wyrobu ze względu na czynności wymienione w przytoczonym art. 4 ust. 1 pkt 3–5.
Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 4 ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że opodatkowaniu akcyzą podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.
W związku z powyższym należy uznać, że jeżeli podatnik dokonuje dostawy energii elektrycznej, od której podatek akcyzowy został rozliczony w należnej wysokości, nie powstaje w stosunku do tego towaru obowiązek podatkowy.
Jednocześnie zgodnie z art. 77 ust. 3 tej ustawy podmiotowi, który dostarczył na terytorium państwa członkowskiego wyroby akcyzowe niezharmonizowane, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot akcyzy następuje na wniosek tego podmiotu. Szczegółowe warunki, tryb oraz terminy zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podmiotu, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego. Wniosek składany jest do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z następującymi załącznikami:
- dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju od wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych dostarczanych na terytorium państwa członkowskiego
- dokumentami, o których mowa w § 2.
Dokumentami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, są:
- dokumenty przewozowe lub ich kopie otrzymane od przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że wyroby akcyzowe zharmonizowane zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego – gdy przewóz jest zlecany przewoźnikowi lub spedytorowi
- kopia faktury dostawy
- specyfikacja dostawy, jeżeli nie jest zawarta na fakturze.
Jeżeli dokumenty, o których mowa, nie potwierdzają jednoznacznie wykonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, potwierdzenie takiej dostawy może nastąpić poprzez przedłożenie innych dokumentów, wskazujących, że została ona zrealizowana, w szczególności: korespondencji handlowej, dokumentu dotyczącego ubezpieczenia lub frachtu, dokumentu potwierdzającego zapłatę za wykonaną wewnątrzwspólnotową dostawę.
Podatnikowi przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy z tytułu zrealizowanej wewnątrzwspólnotowej dostawy energii elektrycznej, przy czym rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu będzie wynikało z wydanej przez naczelnika urzędu celnego decyzji, opartej na zgromadzonym materiale dowodowym.

Marcin Kłaczyński

Podstawa prawna
- art. 4, art. 11 ust. 1, art. 77 ust. 3 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (DzU nr 29, poz. 257 ze zm.)
- § 2, § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (DzU nr 74, poz. 673)

TO WARTO WIEDZIEĆ
Czy istnieje możliwość dokonania importu wina na terytorium RP bez wcześniejszego oznaczenia znakami akcyzy?

Spółka jest importerem wina z Mołdawii, które sprzedaje w Polsce. Towar przychodzi z naklejonymi znakami akcyzy i po dokonaniu wszelkich formalności celnych jest sprzedawany w kraju. Spółka ma możliwość sprzedaży kontrahentowi niemieckiemu dużej ilości wina. Warunkiem kontraktu jest brak polskiej banderoli na butelce. (…)
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (DzU nr 29, poz. 257 ze zm.) obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na producentach, importerach, podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawicielach podatkowych oraz na podmiotach dokonujących pakowania, rozlania lub rozważenia wyrobów w opakowania jednostkowe, a także przepakowania, ponownego rozlania lub rozważenia wyrobów akcyzowych w inne opakowania jednostkowe. Artykuł 88 ww. ustawy stanowi, że z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są:
- całkowicie niezdatne do użycia
- wytworzone na terytorium kraju i przeznaczone przez producenta do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport
- wprowadzane do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych
- przewożone przez terytorium kraju (tranzyt).
W przypadku importu z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są wolne od cła na podstawie przepisów prawa celnego oraz zwolnione z akcyzy. Katalog zwolnień określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (DzU nr 97, poz. 966 ze zm.) nie przewiduje zwolnienia z podatku akcyzowego w opisanym przez stronę przypadku.
(…) Ustawa o podatku akcyzowym definiuje skład podatkowy jako miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów ustawy o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Zgodnie z art. 30 ww. ustawy w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. W składzie podatkowym miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinno być wyodrębnione i przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów. Stosownie do § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (DzU nr 89, poz. 849 ze zm.) do importowanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które mogą być objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, należą:
- gaz płynny – propan, butan, mieszaniny propanu-butanu
- benzyny specjalne – oznaczone symbolem PKWiU 23.20.13.00.2 i kodem CN 2710 11 21, 2710 11 25
- wyroby akcyzowe, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Oznacza to, że import wina nie może odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Powyższa odpowiedź w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczy wyłącznie stanu przedstawionego przez spółkę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. (…)
Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 23 grudnia 2005 r. – Urząd Celny II w Warszawie (442000-AP-9104-28/05)
(Wyróżnienia i skróty pochodzą od redakcji)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny