zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Kto i kiedy składa wniosek VAT-24

 Używany środek transportu to m.in. samochód osobowy, który przejechał więcej niż 6000 km, a jednocześnie od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Osoby chcące zarejestrować taki samochód w Polsce powinny zgłosić się do swojego urzędu skarbowego i złożyć wypełniony formularz VAT-24, jeśli tylko potrafią wykazać, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

VAT-24 to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, składany w celu uzyskania zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak tego obowiązku z tytułu nabycia środka transportu.

Złożenie go obowiązuje podatników, którzy kupili środki transportu w krajach Unii Europejskiej, podlegające rejestracji i użytkowane na terytorium kraju. Są to podatnicy wymienieni w art. 15 ustawy o VAT oraz podmioty niebędące tymi podatnikami, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu bądź innego środka transportu. Formularz składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu - czyli w tym wypadku miejsce, w którym pojazd znajduje się w momencie zakończenia jego wysyłki lub transportu, a więc tak jak deklarację VAT-23 stanowiącą informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.

Zgodnie z procedurą wypełnienie formularza VAT-24 powinno odbyć się przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu na terytorium kraju. Jest to konieczne do uzyskania zaświadczenia VAT-25, ponieważ urząd skarbowy wydaje je jedynie na wniosek. Warto jednak pamiętać, że może być ono wydane także w przypadku złożenia informacji VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu. Wraz z wnioskiem w urzędzie skarbowym należy złożyć m.in.:
 • dokumenty umowy kupna-sprzedaży lub faktury z tłumaczeniem,
 • kartę pojazdu (np. Fahrzeugbrief) lub innego dowodu zarejestrowania pojazdu w państwie członkowskim, w dokument wymeldowania/wyrejestrowania z ewidencji pojazdów państwa członkowskiego, w którym kupiono pojazd, wraz z tłumaczeniem,
 • dokumenty z badania technicznego pojazdu z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (obydwa dokumenty wydaje stacja kontroli pojazdów),
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo.
Nie jest to katalog enumeratywny, ważne jest, że ze złożonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, iż nie zachodzi wewnątrz- wspólnotowe nabycie towarów; jedynymi obowiązkowymi, zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy o VAT, są dokument umowy kupna-sprzedaży lub faktura.

TO WARTO WIEDZIEĆ
Do wniosku załącza się (...) inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi w tym przypadku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jednym z takich dokumentów jest karta pojazdu (Fahrzeugbrieff) przedkładana w celu sprawdzenia danych środka transportu wykazanych w złożonym wniosku (marka, model, typ, numer nadwozia lub podwozia, rok produkcji, data pierwszego dopuszczenia do użytku).

Przedmiotowy dokument nie jest jednak dowodem księgowym potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu środka transportu, takim dokumentem jest jedynie faktura lub umowa. Zarazem z przytoczonych przepisów nie wynika obowiązek przechowywania powyższego dokumentu w aktach nabywcy pojazdu. (Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z 14 grudnia 2005 r.)

Warto także pamiętać, iż wymagane są kserokopie tych dokumentów, oraz - do wglądu - ich oryginały. W przypadku prawidłowego złożenia wszystkich dokumentów zaświadczenie VAT-25 wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, do odbioru osobiście przez podatnika bądź za pośrednictwem poczty. Razem z zaświadczeniem urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić złożone dokumenty. Wniosek VAT-24 powinien zawierać w szczególności wynikające ze złożonych dokumentów:
 • dane identyfikujące pojazd,
 • datę pierwszego dopuszczenia go do użytku,
 • przebieg pojazdu,
 • cenę nabycia pojazdu przez wnioskodawcę,
 • dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu dla wnioskodawcy.
Nie jest to pełny katalog. Właściwa liczba wymaganych danych jest określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TO WARTO WIEDZIEĆ
Złożenie wniosku VAT-24 podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a otrzymanie zaświadczenia VAT-25 - 150 zł.


Przykład
Pan Jan Nowak prowadzi działalność gospodarczą od 2005 r. i jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Na początku października 2006 r. kupił środek transportu (samochód Opel Corsa) od osoby fizycznej w Niemczech - za 10 000 zł. Wobec tego pan Nowak zobowiązany jest niezwłocznie skompletować wymagane dokumenty i złożyć je przed dopuszczeniem pojazdu do użytku w Polsce wraz z wnioskiem VAT-24, by po 7 dniach otrzymać od właściwego urzędu skarbowego zaświadczenie VAT-25 o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.


Podstawa prawna
 • art. 105 ust. 1 pkt 2, ust. 2-6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu nabytego z terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 84, poz. 785).

Cezary Młotek
konsultant podatkowy

CZY WIESZ ŻE...
Wystarczy umowa najmu Nie trzeba być właścicielem domu czy też mieszkania, aby było możliwe otrzymanie zwrotu VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych potrzebnych do ich wyremontowania. W przepisach regulujących zasady wypłacania tego zwrotu jest mowa o tytule prawnym. Jest to pojęcie szersze niż akt własności. Takim tytułem prawnym są np. umowy najmu, dzierżawy. Jeśli więc są spełnione pozostałe warunki wymagane do wypłacenia zwrotu VAT, to umowa najmu jest wystarczającym tytułem prawnym koniecznym do nabycia prawa do zwrotu VAT poniesionego w związku z zakupem materiałów budowlanych.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny