zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Kto i kiedy składa VAT-Z - zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających VAT

Osoby, które wykonywały czynności podlegające podatkowi od towarów i usług, a następnie zaprzestały wykonywania tych czynności, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego, na formularzu oznaczonym jako VAT-Z. VAT-Z to wniosek zawierający zgłoszenie podatnika zaprzestania przez niego wykonywania czynności, które podlegają VAT.

Obowiązek składania zgłoszeń o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT mają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT). Są to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą. Zgłoszenia VAT-Z dokonuje podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT, który zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu. W przypadku śmierci podatnika do przekazania takich informacji zobowiązany jest następca prawny.

Formularz o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej składany jest naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających VAT. Podatnik lub jego następca prawny zobowiązany jest złożyć zgłoszenie w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

WARTO WIEDZIEĆ
Podatnik jest zobowiązany zgłosić zaprzestanie działalności, tylko jeżeli w ogóle nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu. Jeśli zaś podatnik jedynie ogranicza krąg wykonywanych przez siebie czynności podlegających opodatkowaniu, to w dalszym ciągu pozostaje podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym nie może zgłosić zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnik taki nie ma też obowiązku zgłoszenia ograniczenia zakresu wykonywanych przez siebie czynności podlegających opodatkowaniu (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie z 17 grudnia 2004 r.).

Zgodnie z procedurą naczelnik urzędu skarbowego informuje podatnika o wykreśleniu z rejestru. Zasada ta nie obejmuje podatnika, którego miejsca zamieszkania nie można ustalić mimo podjętych czynności sprawdzających. Jest to konsekwencją nałożenia na podatnika przez ustawodawcę obowiązku aktualizowania danych.

Warto wspomnieć, że o takim obowiązku, oprócz ustawy o VAT, wspomina ustawa o zasadach ewidencji podatników i płatników. Podatnicy VAT zobowiązani są dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie VAT nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (ustawa o zasadach ewidencji podatników i płatników stanowi o terminie 14-dniowym).

Warto o tym pamiętać, ponieważ terminowa aktualizacja danych ma wpływ na prawidłową weryfikację podmiotu, a co za tym idzie - skuteczne poinformowanie go o wykreśleniu z rejestru. W wypadku zaprzestania wykonywania czynności podlegających VAT przez podatników zarejestrowanych jako VAT UE podmiot obowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 15 dni od dnia powstania tej okoliczności.

Dokonuje tego poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego. W stosunku do podatników VAT UE istnieje możliwość wykreślenia z rejestru z urzędu. Taką możliwość ma naczelnik urzędu skarbowego, jeżeli podatnik VAT UE nie złoży deklaracji podatkowej za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały. Warto również wspomnieć, że wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE.

WARTO WIEDZIEĆ
Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych oraz osobowych i kapitałowych spółek hanlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W takiej sytuacji zgłoszenie VAT-Z winna złożyć spółka przejmująca w imieniu spółki przejmowanej w urzędzie skarbowym, w którym została dokonana rejestracja spółki przejmowanej (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z 10 grudnia 2003 r.).

Wnioski

Jeżeli przepis ustawy o VAT nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia zaprzestania działalności gospodarczej, podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych i nie zamierza kontynuować tej działalności, ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-Z dokumentującej ten fakt. Taka deklaracja będzie stanowiła dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Przykład
Jan Kowalski prowadzi warsztat samochodowy i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Ze względu na stan zdrowia chce zrezygnować z dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa i zlikwidować je 20 października br. Jan Kowalski, rezygnując z dalszego prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, zobowiązany jest zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej (Urząd Skarbowy Warszawa Targówek). Obowiązek ten powinien spełnić w ostatnim dniu prowadzenia warsztatu samochodowego. W omawianym stanie faktycznym pan Jan Kowalski zgłoszenie VAT-Z powinien złożyć do 20 października 2006 r.

Edyta Janeczek
konsultant podatkowy

Podstawa prawna
  • art. 96 ust. 6-9 , art. 97 ust. 13-16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  • art. 9 ust. 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji podatników i płatników (Dz.U. nr 142, poz. 702 ze zm.)
  • § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 55, poz. 539)


CZY WIESZ, ŻE...
Stosownie do dyspozycji zawartych w art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18 tego artykułu, może on to uczynić przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Zatem zgodnie z powyższym prawo do obniżenia podatku należnego wynikające bezpośrednio z obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują czynności opodatkowane. Okres 5 lat dotyczy wyłącznie wystawianych deklaracji oraz dokonywanych korekt przed dniem zakończenia działalności gospodarczej.

(Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 1 czerwca 2006 r., PI/005-1673/05/P/09).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz